(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Projekty uchwał » Kadencja 2010-2014 » SESJA XXXVII
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Pawła Sieczki
» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Janusza Sieczki
» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Zdzisława Rymarczyka
» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Sebastiana Pika
» Oświadczenie majątkowe Radnej Pani Marzeny Piętak
Ilość wiadomości z działu 'SESJA XXXVII': 7
Projekt nr 1

z dnia 14 listopada 2013r

- projekt Nr 1 -
UCHWAŁA NR XXXVII /…/2013
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 14 listopada 2013 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)


RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 621 145,64 zł., w tym:
- uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 46 502,34 zł, zwiększono dochody bieżące o kwotę 46 502,34 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy:
W dziale 801– Oświata i wychowanie, zwiększają się dochody w rozdziałach 80101, 80104 i 80148 – zwiększenie wpływów z dochodów własnych w kwocie 5 700,00 zł i zmiana dochodów między paragrafami.
W dziale 852– Pomoc społeczna, zwiększają się dochody w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z tytułu zwiększenie dotacji .
W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, zwiększają się o kwotę 20 400,34 zł jako dotacja na realizację zadań bieżących z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów bieżących oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 224 467,50 zł, w tym :
- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 46 502,34 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 46 502,34 zł.
Zmienia się wydatki:
W dziale 750- Administracja publiczna,
w rozdziale 75023- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W dziale 801- Oświata i wychowanie,
w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 432 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 169 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 999 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W dziale 852– Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z tytułu ,zwiększają się wydatki o kwotę 20 402 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki stałe.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
w rozdziale 85401 –Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 5 562 zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami , zwiększa się wydatki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu,
w rozdziale 90095- Pozostała działalność, zmiana kwot między paragrafami wydatków, w zadaniu 6.3.- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, funduszu sołeckiego sołectwa Michałów
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków .
W dziale 926 Kultura fizyczna
w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków .
W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana wydatków:
- w zadaniu 6.3.- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, funduszu sołeckiego sołectwa Michałów, zmiana kwot między paragrafami wydatków.Data wprowadzenia: 2013-11-07 1501
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4464 razy

» załącznik nr 1 - rozmiar: 19456 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
» załącznik nr 2 - rozmiar: 26624 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
» załącznik nr 3 - rozmiar: 39424 bajtów
Typ pliku: application/vnd.ms-excel
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
Projekt nr 1

z dnia 14 listopada 2013r

- projekt Nr 1 -
UCHWAŁA NR XXXVII /…/2013
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 14 listopada 2013 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)


RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 621 145,64 zł., w tym:
- uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 46 502,34 zł, zwiększono dochody bieżące o kwotę 46 502,34 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy:
W dziale 801– Oświata i wychowanie, zwiększają się dochody w rozdziałach 80101, 80104 i 80148 – zwiększenie wpływów z dochodów własnych w kwocie 5 700,00 zł i zmiana dochodów między paragrafami.
W dziale 852– Pomoc społeczna, zwiększają się dochody w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z tytułu zwiększenie dotacji .
W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, zwiększają się o kwotę 20 400,34 zł jako dotacja na realizację zadań bieżących z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów bieżących oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 224 467,50 zł, w tym :
- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 46 502,34 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 46 502,34 zł.
Zmienia się wydatki:
W dziale 750- Administracja publiczna,
w rozdziale 75023- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W dziale 801- Oświata i wychowanie,
w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 432 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 169 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 999 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W dziale 852– Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z tytułu ,zwiększają się wydatki o kwotę 20 402 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki stałe.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
w rozdziale 85401 –Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 5 562 zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami , zwiększa się wydatki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu,
w rozdziale 90095- Pozostała działalność, zmiana kwot między paragrafami wydatków, w zadaniu 6.3.- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, funduszu sołeckiego sołectwa Michałów
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków .
W dziale 926 Kultura fizyczna
w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków .
W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana wydatków:
- w zadaniu 6.3.- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, funduszu sołeckiego sołectwa Michałów, zmiana kwot między paragrafami wydatków.Data wprowadzenia: 2013-11-07 1500
Data upublicznienia:
Art. czytany: 4352 razy

Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
» Projekt nr 2
2013-11-07 1456
z dnia 14 listopada 2013r

...
» Projekt nr 2
2013-11-07 1455
z dnia 14 listopada 2013r

...
Pozostałe wiadomości:
» Projekt nr 3
» Projekt nr 4
» Projekt nr 5
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
SESJA XLVIII
SESJA XLVII
SESJA XLVI
SESJA XLV
SESJA XLIV
SESJA XLII
SESJA XLI
SESJA XL
SESJA XXXIX
SESJA XXXVIII
SESJA XXXVII
SESJA XXXVI
SESJA XXXV
SESJA XXXIV
SESJA XXXIII
SESJA XXXII
SESJA XXXI
SESJA XXX
SESJA XXIX
SESJA XXVIII
SESJA XXVII
SESJA XXVI
SESJA XXV
SESJA XXIV
SESJA XXIII
SESJA XXII
SESJA XXI
SESJA XX
SESJA XIX
SESJA XVIII
SESJA XVII
SESJA XVI
SESJA XV
SESJA XIV
SESJA XIII
SESJA XII
SESJA XI
Ostat. 10 wiadomości:

» Projekt nr 1
» Projekt nr 1
» Projekt nr 2
» Projekt nr 2
» Projekt nr 3
» Projekt nr 4
» Projekt nr 5
Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
ul. Kościelna 2a
26-115 Skarżysko Kościelne