Projekt nr 1

2013-11-07 1500
Art. czytany: 3584 razy

z dnia 14 listopada 2013r

- projekt Nr 1 -
UCHWAŁA NR XXXVII /…/2013
RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
z dnia 14 listopada 2013 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)


RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

UZASADNIENIE

Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 621 145,64 zł., w tym:
- uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 46 502,34 zł, zwiększono dochody bieżące o kwotę 46 502,34 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy:
W dziale 801– Oświata i wychowanie, zwiększają się dochody w rozdziałach 80101, 80104 i 80148 – zwiększenie wpływów z dochodów własnych w kwocie 5 700,00 zł i zmiana dochodów między paragrafami.
W dziale 852– Pomoc społeczna, zwiększają się dochody w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z tytułu zwiększenie dotacji .
W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, zwiększają się o kwotę 20 400,34 zł jako dotacja na realizację zadań bieżących z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów bieżących oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 224 467,50 zł, w tym :
- uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 46 502,34 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 46 502,34 zł.
Zmienia się wydatki:
W dziale 750- Administracja publiczna,
w rozdziale 75023- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W dziale 801- Oświata i wychowanie,
w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 432 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 169 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 999 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
W dziale 852– Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z tytułu ,zwiększają się wydatki o kwotę 20 402 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki stałe.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
w rozdziale 85401 –Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 5 562 zł.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami , zwiększa się wydatki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu,
w rozdziale 90095- Pozostała działalność, zmiana kwot między paragrafami wydatków, w zadaniu 6.3.- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, funduszu sołeckiego sołectwa Michałów
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków .
W dziale 926 Kultura fizyczna
w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków .
W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana wydatków:
- w zadaniu 6.3.- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, funduszu sołeckiego sołectwa Michałów, zmiana kwot między paragrafami wydatków.