(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 9/2023
» Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r
» Zarządzenie Nr 8/2023
» Zarządzenie Nr 7/2023
» Zarządzenie Nr 6/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXXVII
 • Projekt nr 1

  z dnia 14 listopada 2013r

  - projekt Nr 1 -
  UCHWAŁA NR XXXVII /…/2013
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 14 listopada 2013 r.


  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)


  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


  § 3

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:

  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 621 145,64 zł., w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 46 502,34 zł, zwiększono dochody bieżące o kwotę 46 502,34 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 801– Oświata i wychowanie, zwiększają się dochody w rozdziałach 80101, 80104 i 80148 – zwiększenie wpływów z dochodów własnych w kwocie 5 700,00 zł i zmiana dochodów między paragrafami.
  W dziale 852– Pomoc społeczna, zwiększają się dochody w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z tytułu zwiększenie dotacji .
  W dziale 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, zwiększają się o kwotę 20 400,34 zł jako dotacja na realizację zadań bieżących z tytułu środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu.

  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów bieżących oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 224 467,50 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 46 502,34 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 46 502,34 zł.
  Zmienia się wydatki:
  W dziale 750- Administracja publiczna,
  w rozdziale 75023- Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  W dziale 801- Oświata i wychowanie,
  w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 5 432 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  w rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  W rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 169 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  W rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 6 999 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  W dziale 852– Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z tytułu ,zwiększają się wydatki o kwotę 20 402 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki stałe.
  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
  w rozdziale 85401 –Świetlice szkolne, zmniejsza się wydatki o kwotę 5 562 zł.
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami , zwiększa się wydatki z tytułu dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu,
  w rozdziale 90095- Pozostała działalność, zmiana kwot między paragrafami wydatków, w zadaniu 6.3.- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, funduszu sołeckiego sołectwa Michałów
  W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  w rozdziale 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków .
  W dziale 926 Kultura fizyczna
  w rozdziale 92601- Obiekty sportowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków .
  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana wydatków:
  - w zadaniu 6.3.- Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, funduszu sołeckiego sołectwa Michałów, zmiana kwot między paragrafami wydatków.  Data wprowadzenia: 2013-11-07 1501
  Data upublicznienia: 2013-11-07
  Art. czytany: 3714 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 19456 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 39424 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne