(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 9/2023
» Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r
» Zarządzenie Nr 8/2023
» Zarządzenie Nr 7/2023
» Zarządzenie Nr 6/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXXVIII
 • Projekt nr 1

  z dnia 4 grudnia 2013 r.

  - projekt Nr 1 -
  UCHWAŁA NR XXXVIII/.../2013
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 4 grudnia 2013 r.


  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)


  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu na 2013 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  aragraf 3 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 603 321,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w - 1 485 028,00 zł,
  - pożyczek w - 0,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 118 293,86 zł.

  2. Przychody budżetu w wysokości 3 503 321,86 zł, rozchody w wysokości 1 900 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 9

  Paragraf 6 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:
  Ustala się dochody w kwocie 38 130,21 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 217,31zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 10

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 11

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zmniejszono do kwoty 16 597 171,85 zł., w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zmniejszeniu o kwotę 22 018,79 zł, zmniejszono dochody bieżące o kwotę 21 869,79 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 149,00 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 600 - Transport i łączność rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się o kwotę 149,00 zł – dotacje celową z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Olszynki”
  W dziale 756 – Dochody od osób pranych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się o kwotę 8 130, 21 zł w ramach wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zmniejszenie wydatków ogółem do kwoty 18 200 493,71 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet, zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 22 018,79 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 8 130,21 zł natomiast wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 30 149,00 zł.
  Zmienia się wydatki:
  W dziale 600 - Transport i łączność
  rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się wydatki o kwotę 149,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Olszynki”,
  W dziale 750- Administracja publiczna
  rozdziale 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się wydatki o kwotę 6 145,00 zł, i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 3 192,00 zł, na wynagrodzenia dla sołtysów i odpis socjalny osób zatrudnianych w ramach robót publicznych.
  W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 3 200 zł na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej OSP,
  W dziale 757- Obsługa długu publicznego
  rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorząd terytorialnego, zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł na odsetki od kredytów i pożyczek,
  W dziale 801- Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zmniejsza się wydatki o kwotę 3 700,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki o kwotę 12 871,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się wydatki o kwotę 15 753,00 zł,
  rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, zmniejsza się wydatki o kwotę 7 999,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 4 710,00 zł.
  W dziale 851- Ochrona zdrowia
  rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się wydatki o kwotę 8 130,21 zł, z tytułu zwiększenia dochodów za koncesje na alkohol.
  W dziale 852– Pomoc społeczna, rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej, 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85219 – Ośrodki pomocy społecznej dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,
  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
  rozdziale 90002- Gospodarka odpadami, zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000,00 zł na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
  w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki o kwotę 9 020,00 zł na oświetlenie uliczne.

  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku w zadaniu 3.- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Olszynki, zmniejsza się kwotę wydatków na rok budżetowy 2013, łącznych nakładów oraz dotacji i środków pochodzących z innych źródeł.

  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. – w zadaniu 9. - Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, zmniejsza się kwotę wydatków.

  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.,
  zwiększa się kwotę przychodów z wolnych środków o 50 000,00 zł przeznaczając na zwiększenie rozchodów o 50 000,00 zł.

  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dotacje podmiotowe w 2013 r. – zmienia się kwoty dotacji dla publicznych jednostek systemu oświaty w rozdziale 80101 oraz zwiększa się kwoty dotacji w rozdziałach 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego oraz

  W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2013 r. – zwiększa się kwotę dotacji na finansowanie zadań w zakresie utrzymania gotowości bojowej dla Stowarzyszenia OSP Grzybowa Góra.


  Data wprowadzenia: 2013-12-04 0824
  Data upublicznienia: 2013-12-04
  Art. czytany: 3242 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 17920 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 30720 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3, 4, 5, 6, 7 - rozmiar: 79872 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne