(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 53/2022
» Zarządzenie Nr 52/2022
» Zarządzenie Nr 51/2022
» Zarządzenie Nr 50/2022
» 04.05.2022 r.
 • Zamówienia publiczne
 • 2013 (archiwum)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne

  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl ________________________________________ Skarżysko Kościelne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne Numer ogłoszenia: 190636 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Na zakres przedmiotu zamówienia składa się wykonanie: - kanału ściekowego o średnicy Ø 200 mm i łącznej długości L = ca 1794,50 mb - przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic posesji o średnicach Ø 160 mm i łącznej długości L = ca 124,50 mb - rurociągów tłocznych o łącznej długości L = ca 214,50 mb - przepompowani sieciowej ścieków (P-5) - szt. 1 (z uwzględnieniem w montażu przepompowni doliczenia podłączenia szafy sterowniczej do złącza kablowo-pomiarowego za pomocą kabla YKY 5x10 ok. 4mb). Kanały grawitacyjne należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC o wydłużonych kielichach o średnicy 0,20 m klasy T, rurociągi tłoczne z rur ciśnieniowych PE o średnicy PE 63 - 90 mm. Przykanaliki sanitarne do granic nieruchomości - przewidziano z rur PVC o średnicach 160 i 200 mm. Przykanaliki ściekowe należy wykonać w pasie drogi i zakończyć zaślepką lub studnią, o ile w projekcie przewidziano studzienki w zbliżeniach do granicy nieruchomości. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej i projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji w ul. Słoneczna, Spokojna i Południowa, opracowanego przez projektanta Janusza Tkaczyka z BPBK S.A. Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony: - projektem budowlanym stanowiącym załącznik nr 7 do s.i.w.z. - przedmiarami robót, stanowiącymi załącznik nr 8 do s.i.w.z. - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 9 do s.i.w.z.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.10.00-8, 45.22.30.00-6, 45.23.20.00-2, 45.20.00.00-9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 35.000 złotych (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). 2.Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3.Termin wniesienia wadium upływa dnia 03.06.2013r. o godz. 10:00. III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Udokumentowaniem należycie wykonanych, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł każda (z podaniem ich rodzaju i wartości, daty miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj.: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykazaniem, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 1.500.000,00 złotych tj. opłacona polisa ważna na dzień otwarcia ofert (wraz z potwierdzeniem dokonanych wpłat składek III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 1) wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, 2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, osób sprawujących nadzór inwestorski, osób wymienionych do kierowania robotami budowlanymi oraz osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) konieczności zmiany w przedmiocie zamówienia w szczególności zmiany wynikającej ze zmian w projekcie, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 4) zmiany stawki podatku VAT na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT. W takim przypadku cena netto pozostanie bez zmian, zaś odpowiedniej zmianie ulegnie cena brutto. 5) przedłużenia terminu wykonania umowy, w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, których zakres i termin realizacji ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy, b) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o ile nie powoduje to zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy - utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, d) wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wykonania umowy, e) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, f) wystąpienia innych przyczyny zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących czasową niemożliwością prowadzenia prac. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły przyczyny zewnętrzne, o których mowa w zdaniu poprzednim. 6) pozostałych postanowień umowy nie stanowiących treści oferty Wykonawcy IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 118.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach działania 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków EFRROW. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Podpis na oryginale Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2013-05-15 1523
  Data upublicznienia: 2013-05-15
  Art. czytany: 2986 razy

  » Decyzje zarządców dróg zał nr 10 - rozmiar: 1252902 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Dokumentacja geologiczna - zał nr 11 - rozmiar: 9298797 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularze kosztorysów ofertowych zał nr 4 - rozmiar: 95835 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularze kosztorysów ofertowych zał nr 4 - zaktualizowane o formularz uzupełniający - rozmiar: 139396 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularz ofertowy zał nr 1 - rozmiar: 57344 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Formularz ofertowy zał nr 1- zaktualizowany - rozmiar: 57344 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Informacja zmiana specyfikacji, ogłoszenia i terminu - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Informacja zmiana terminu składania ofert - rozmiar: 28160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Odpowiedź na pytania z dnia 20-05-2013 - rozmiar: 28672 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Odpowiedź na pytania z dnia 23-05-2013 - rozmiar: 89088 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Odpowiedź na pytania z dnia 29-05-2013 - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Odpowiedź na pytanie z dnia 23-05-2013 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienia z dnia 12-06-2013 - rozmiar: 52736 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 28-05-2013 - rozmiar: 31232 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt budowlany zał nr 7 - rozmiar: 13910337 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt umowy zał nr 3 - rozmiar: 183808 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy zał nr 3 - zaktualizowany - rozmiar: 183808 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Przedmiary robót zał nr 8 - rozmiar: 154047 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Przedmiary robót zał nr 8 - zaktualizowane o przedmiar uzupełniający - rozmiar: 187145 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 431616 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zaktualizowana - rozmiar: 431616 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja techniczna zał nr 9 - rozmiar: 200475 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Wykaz osób zał nr 6 - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz robót zał nr 5 - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wzory druków oświadczeń - zał nr 2 - rozmiar: 28519 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - rozmiar: 1021162 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne