(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 53/2022
» Zarządzenie Nr 52/2022
» Zarządzenie Nr 51/2022
» Zarządzenie Nr 50/2022
» 04.05.2022 r.
 • Zamówienia publiczne
 • 2012 (archiwum)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne

  Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl ________________________________________ Skarżysko Kościelne: Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne Numer ogłoszenia: 136175 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby Nazwa nadana zamówieniu publicznemu przez Zamawiającego: Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne. Zakres robót do wykonania: - Uporządkowanie zieleni - wycinka i nasadzenie trawy, drzew i krzewów. Należy dokonać wycinki 5 szt. drzew, pozostawiając okazy cenne i mocno wykształcone oraz nasadzenia następujących gatunków drzew i krzewów: Sosna kulista, Irga, Jałowiec płożący, Żywotnik, Żywopłot, Kępy traw ozdobnych, Sosna kulista, Sosna zwyczajna, Tamaryszek, Forsycja, Tawuła, Trawa zwyczajna - Wyrównanie i utwardzenie terenu pod funkcję parkingowo-postojową. W skrajni istniejącej drogi wyrównać i utwardzić teren o powierzchni 217 m2 usypując skarpę w kierunku spadku terenu, a następnie wzmocnić jej powierzchnię ażurowymi płytami betonowymi. - Utwardzenie ciągów pieszych ścieżki , place schody. Utwardzenie ciągów pieszych i placów zabaw dla dzieci. Po wyrównaniu powierzchni pod poszczególne place ze względu na istniejący spadek terenu powstaną przy każdym z nich skarpy od strony spadku. Spadki utwardzenia ukształtować na zewnątrz. Wszystkie powierzchnie utwardzone należy zabezpieczyć krawężniakami. Schody terenowe projektuje się z kostki brukowej i krawężników betonowych na warstwie utwardzonego piasku (utwardzenie mechaniczne) po uprzednim zdjęciu warstwy humusu. Uwaga: Ziemię z wykopów pod schody i powierzchnie utwardzone należy rozplantować na pozostałym terenie przeznaczonym pod posiew trawy. - Wykonanie elementów małej architektury - palenisko, labirynt, pomosty, murki oporowe z klinkieru przy skarpie oraz ogrodzenie. Palenisko o wymiarach R zew 93 cm , ściany z cegły klinkierowej gr. 25 cm i wysokości 25 cm. Cegła murowana na zaprawie do cegły klinkierowej celem uniknięcia wykwitów. Pod ścianę paleniska należy wymurować ścianę fundamentową z betonu klasy B-20 o gr. 35 cm do głębokości 50 cm poniżej poziomu terenu. Podłoże paleniska wyłożone kostką betonową gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej w proporcjach 4/1 gr. 5 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm . Wszystkie warstwy należy kolejno zawibrować mechanicznie. Labirynt - (betonowy) -ścianki labiryntu szerokości 25 cm należy wykonać z betonu klasy B-30 zbrojony prętami stalowymi śr. 12 na siatce 10cm na 15 cm- pręty pionowe co 10 cm. Pręty pionowe należy wyprowadzić z ław fundamentowych. Wysokość zbrojenia każdorazowo dostosować do wysokości ścianki. Do betonu należy dodać środek zapewniający wodoszczelność. Ławy fundamentowe posadowione na głębokości 1 m o wymiarach 30cm/40cm zbroić prętami śr. 12 , strzemiona śr. 6 co 30 cm. Ściany labiryntu pomalować farbami. Murki oporowe o wym. 25 cm szerokości , wysokości od 20 cm do 45 cm należy wykonać zgodnie z projektem rys. nr 5 z piaskowca dostępnego w regionie murowanego na zaprawie B-20, na fundamencie betonowym o gr. 30 cm z betonu klasy B-20 , posadowionym do głębokości 100 cm poniżej poziomu gruntu. Ogrodzenie należy wykonać z przęseł o długości 2 m każde posadowić na fundamencie 30cm na 30cm na głębokości 80 cm. Fundamenty pod słupki wykonać z betonu klasy B-20. Słupki fundamentów o wymiarach 12 cm/12 cm wykonać z drewna klasy C 30 mocowane systemowymi łącznikami stalowymi kotwionymi w słupkach fundamentowych. Wypełnienie z desek gr. 3,5 cm o nienormowanych brzegach. Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować preparatami przeciw grzybom. - Montaż gotowych elementów małej architektury Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony: - dokumentacją projektową zagospodarowania terenu na stanicę w Michałowie stanowiącą załącznik nr 7 do s.i.w.z. - opracowaną przez projektanta Krzysztofa Nalewajkę. - przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 s.i.w.z. - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 9 do s.i.w.z. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.10-5, 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 45.11.20.00-5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2.Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3.Termin wniesienia wadium upływa dnia 16-07-2012r. o godz. 10:00 III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie zagospodarowania i urządzenia terenu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców) • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - Konstrukcyjno-budowlanej • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: a) osób wymienionych w § 9 umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jeśli są wymagane) i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji, b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, niekorzystnych warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy oraz wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa § 3 pkt.3 umowy, c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, d) danych teleadresowych w przypadku ich zmiany, e) numeru rachunku bankowego wykonawcy, w przypadku jego zmiany IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. 118, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2012-06-22 1023
  Data upublicznienia: 2012-06-22
  Art. czytany: 3380 razy

  » Dokumentacja projektowa Zał nr 7 - rozmiar: 4073280 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Druki oświadczeń - zał nr 2 - rozmiar: 27159 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularz kosztorysu ofertowego zał nr 4 - rozmiar: 53248 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Formularz ofertowy zał nr 1 - rozmiar: 55808 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy - załącznik nr 3 - rozmiar: 119296 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Przedmiary robót - załącznik nr 8 - rozmiar: 142991 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 403456 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja techniczne - zał nr 9 - rozmiar: 867328 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz osób zał nr 6 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz wykonanych robót budowlanych - zał nr 5 - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 40960 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne