Ogłoszenie o zamówieniu - Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne

2012-06-22 1023
Art. czytany: 3449 razy

Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl ________________________________________ Skarżysko Kościelne: Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne Numer ogłoszenia: 136175 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 45000000-7 Roboty budowlane 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby Nazwa nadana zamówieniu publicznemu przez Zamawiającego: Nad Żarnówką budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Michałowie, gm. Skarżysko Kościelne. Zakres robót do wykonania: - Uporządkowanie zieleni - wycinka i nasadzenie trawy, drzew i krzewów. Należy dokonać wycinki 5 szt. drzew, pozostawiając okazy cenne i mocno wykształcone oraz nasadzenia następujących gatunków drzew i krzewów: Sosna kulista, Irga, Jałowiec płożący, Żywotnik, Żywopłot, Kępy traw ozdobnych, Sosna kulista, Sosna zwyczajna, Tamaryszek, Forsycja, Tawuła, Trawa zwyczajna - Wyrównanie i utwardzenie terenu pod funkcję parkingowo-postojową. W skrajni istniejącej drogi wyrównać i utwardzić teren o powierzchni 217 m2 usypując skarpę w kierunku spadku terenu, a następnie wzmocnić jej powierzchnię ażurowymi płytami betonowymi. - Utwardzenie ciągów pieszych ścieżki , place schody. Utwardzenie ciągów pieszych i placów zabaw dla dzieci. Po wyrównaniu powierzchni pod poszczególne place ze względu na istniejący spadek terenu powstaną przy każdym z nich skarpy od strony spadku. Spadki utwardzenia ukształtować na zewnątrz. Wszystkie powierzchnie utwardzone należy zabezpieczyć krawężniakami. Schody terenowe projektuje się z kostki brukowej i krawężników betonowych na warstwie utwardzonego piasku (utwardzenie mechaniczne) po uprzednim zdjęciu warstwy humusu. Uwaga: Ziemię z wykopów pod schody i powierzchnie utwardzone należy rozplantować na pozostałym terenie przeznaczonym pod posiew trawy. - Wykonanie elementów małej architektury - palenisko, labirynt, pomosty, murki oporowe z klinkieru przy skarpie oraz ogrodzenie. Palenisko o wymiarach R zew 93 cm , ściany z cegły klinkierowej gr. 25 cm i wysokości 25 cm. Cegła murowana na zaprawie do cegły klinkierowej celem uniknięcia wykwitów. Pod ścianę paleniska należy wymurować ścianę fundamentową z betonu klasy B-20 o gr. 35 cm do głębokości 50 cm poniżej poziomu terenu. Podłoże paleniska wyłożone kostką betonową gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej w proporcjach 4/1 gr. 5 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego gr. 20 cm . Wszystkie warstwy należy kolejno zawibrować mechanicznie. Labirynt - (betonowy) -ścianki labiryntu szerokości 25 cm należy wykonać z betonu klasy B-30 zbrojony prętami stalowymi śr. 12 na siatce 10cm na 15 cm- pręty pionowe co 10 cm. Pręty pionowe należy wyprowadzić z ław fundamentowych. Wysokość zbrojenia każdorazowo dostosować do wysokości ścianki. Do betonu należy dodać środek zapewniający wodoszczelność. Ławy fundamentowe posadowione na głębokości 1 m o wymiarach 30cm/40cm zbroić prętami śr. 12 , strzemiona śr. 6 co 30 cm. Ściany labiryntu pomalować farbami. Murki oporowe o wym. 25 cm szerokości , wysokości od 20 cm do 45 cm należy wykonać zgodnie z projektem rys. nr 5 z piaskowca dostępnego w regionie murowanego na zaprawie B-20, na fundamencie betonowym o gr. 30 cm z betonu klasy B-20 , posadowionym do głębokości 100 cm poniżej poziomu gruntu. Ogrodzenie należy wykonać z przęseł o długości 2 m każde posadowić na fundamencie 30cm na 30cm na głębokości 80 cm. Fundamenty pod słupki wykonać z betonu klasy B-20. Słupki fundamentów o wymiarach 12 cm/12 cm wykonać z drewna klasy C 30 mocowane systemowymi łącznikami stalowymi kotwionymi w słupkach fundamentowych. Wypełnienie z desek gr. 3,5 cm o nienormowanych brzegach. Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować preparatami przeciw grzybom. - Montaż gotowych elementów małej architektury Szczegółowy opis robót, co do zakresu, ilości i sposobu ich wykonania będący przedmiotem niniejszego zamówienia został określony: - dokumentacją projektową zagospodarowania terenu na stanicę w Michałowie stanowiącą załącznik nr 7 do s.i.w.z. - opracowaną przez projektanta Krzysztofa Nalewajkę. - przedmiarem robót, stanowiącym załącznik nr 8 s.i.w.z. - specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącą załącznik nr 9 do s.i.w.z. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.27.10-5, 45.11.27.20-8, 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 45.11.20.00-5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2012. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2.Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3.Termin wniesienia wadium upływa dnia 16-07-2012r. o godz. 10:00 III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia w zakresie zagospodarowania i urządzenia terenu o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł każda (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców) • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - Konstrukcyjno-budowlanej • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: a) osób wymienionych w § 9 umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jeśli są wymagane) i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji, b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, niekorzystnych warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy oraz wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa § 3 pkt.3 umowy, c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, d) danych teleadresowych w przypadku ich zmiany, e) numeru rachunku bankowego wykonawcy, w przypadku jego zmiany IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. 118, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, pok. 102 (sekretariat).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach programu oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy /-/ Zdzisław Woźniak