(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 113/2024
» Zarządzenie Nr 112/2024
» Zarządzenie Nr 111/2024
» Zarządzenie Nr 110/2024
» Zarządzenie Nr 109/2024
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym

  obwieszczenie

  Skarżysko Kościelne, 2024-07-10
  In.IV.6730.15.2024
  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini-stracyjnego (Dz. U. z 2024 poz. 572) oraz zgodnie z art. 53 ust 1c w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  (Dz. U. z 2023r. poz. 977, z późn. zm.) Wójt Gminy Skarżysko Kościelne zawiadamia
  o wszczęciu postępowania osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości
  o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki nr 671 oraz 673 obręb 0001 Majków, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na
  budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego działce nr ewid. 672 (obręb 0001)
  w miejscowości Majków gmina Skarżysko Kościelne.
  W toku prowadzonego postępowania ustalono, że przymiot strony przysługuje właścicielom działki nr 671 oraz 673 obręb 0001. Osoby uwidocznione w ewidencji gruntów jako władający tych działek nie żyją – zmarli przed wszczęciem postępowania. Mimo podjętych czynności organ nie uzyskał dokumentów poświadczających dziedziczenie po zmarłych stronach postępowania.
  Zgodnie z art. 53 ust. 1c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  w przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości
  w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego.
  Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe, a także jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.
  Zgodnie z art. 49. kodeksu postępowanie administracyjnego § 1. jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma
  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
  Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
  W związku z powyższym wzywam osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, tj. działki nr 671 oraz 673 obręb 0001 Majków, aby
  w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia do zgłoszenia się do Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne, celem udokumentowania swojego prawa.
  Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami do wyżej wymienionych nieruchomości skutkować będzie prowadzeniem sprawy w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy.


  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik

  Miejsce wywieszenia obwieszczenia w B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy
  Termin wywieszenia obwieszczenia: tj. od 10.07.2024r. do 24.07.2024r.


  Data wprowadzenia: 2024-07-10 1044
  Data upublicznienia: 2024-07-10
  Art. czytany: 121 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Elżbieta Kobierska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne