(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A eSESJA
A Uchwały Rady Gminy
A Aktywny e-Samorząd
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Ogłoszenia
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Petycje
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Spis Rolny 2020
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
A» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
A» Petycja Nr 3
A» Kontrole zewnętrzne - 2022 rok
A» 18.07.2022 r.
 • Jednostki organizacyjne
 • Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Nabór na stanowisko Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym

  Nabór na stanowisko Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
  Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
  Ul.Kościelna 2a; 26-115 Skarżysko Kościelne

  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
  Przewidywany termin zatrudnienia - 01 sierpień 2015r.
  Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
  1. Wymagania niezbędne:
  1) obywatelstwo polskie,
  2) wykształcenie wyższe – studia ekonomiczne o specjalności rachunkowość, przepisy podatkowe lub finanse publiczne,
  3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  4) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5) nieposzlakowana opinia,
  6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
  2. Wymagania dodatkowe:
  1) co najmniej 5-letnie doświadczenie w księgowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego,
  2) znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, ustawy o podatku dochodowym osób prawnych oraz osób fizycznych, ustawy Kodeks Pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych,
  3) znajomość regulacji prawnych z zakresu: administracji samorządowej i samorządu terytorialnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej
  4) znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i postępowania egzekucyjnego,
  3) umiejętność interpretacji i stosowania w/w przepisów, dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
  4) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, programu Płatnik, programów finansowo-księgowych oraz Internetu i poczty elektronicznej,
  7) umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra motywacja do pracy, dobra organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność.
  4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1) organizacja i prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej jednostki zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
  2) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi - sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych,
  3) opracowywanie bilansów i zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego oraz dokonywanie ich analiz,
  4)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, a także finansową realizacją projektów unijnych realizowanych przez GOPS,
  6) opracowanie projektu budżetu oraz bieżąca analiza realizacji budżetu,
  7) naliczanie składek ZUS dla poszczególnych zasiłkobiorców GOPS,
  8) obsługa programu PŁATNIK dla zasiłkobiorców GOPS,
  9) obsługa księgowa projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
  10) obsługa programu kadr, listy płac, prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostki,
  11) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki
  12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków oraz majątku niskocennego, naliczanie amortyzacji i archiwizacja dokumentów księgowych,
  13) stała współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
  14) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS, nie ujętych
  w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfikacji pracy.
  5. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny, CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane czytelnie,
  2) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  3) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
  4) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
  5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane czytelnie,
  6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – podpisane czytelnie,
  7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku – podpisane czytelnie.
  6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym w terminie do dnia 22 lipca 2015 r do godziny 10.00
  w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym”. Otrzymanych ofert nie zwracamy.
  7. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  8. Komisja kwalifikacyjna ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, która zostanie umieszczona na stronie BIP.
  9. W trakcie naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, w terminach ustalonych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
  10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP.
  11. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz 1202) – podpisane czytelnie.
  12. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
  13. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę obowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
  14. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił mniej niż 6%.
  Kierownik Gminnego Ośrodka
  Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
  Jadwiga Piętka


  Data wprowadzenia: 2015-07-07 1318
  Data upublicznienia: 2015-07-07
  Art. czytany: 2965 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Wiesława Niewczas
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne