Nabór na stanowisko Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym

2015-07-07 1318
Art. czytany: 2967 razy

Nabór na stanowisko Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
Ul.Kościelna 2a; 26-115 Skarżysko Kościelne

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Przewidywany termin zatrudnienia - 01 sierpień 2015r.
Rodzaj stosunku pracy: umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe – studia ekonomiczne o specjalności rachunkowość, przepisy podatkowe lub finanse publiczne,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
4) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
2. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej 5-letnie doświadczenie w księgowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego,
2) znajomość przepisów: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniach zdrowotnych, ustawy o podatku dochodowym osób prawnych oraz osób fizycznych, ustawy Kodeks Pracy, ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) znajomość regulacji prawnych z zakresu: administracji samorządowej i samorządu terytorialnego, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej
4) znajomość przepisów finansowo-księgowych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i postępowania egzekucyjnego,
3) umiejętność interpretacji i stosowania w/w przepisów, dyspozycyjność, kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
4) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, programu Płatnik, programów finansowo-księgowych oraz Internetu i poczty elektronicznej,
7) umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra motywacja do pracy, dobra organizacja pracy, łatwość nawiązywania kontaktów i komunikatywność.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) organizacja i prowadzenie gospodarki finansowo - księgowej jednostki zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
2) wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi - sporządzanie elektronicznych przelewów bankowych,
3) opracowywanie bilansów i zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego oraz dokonywanie ich analiz,
4)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, a także finansową realizacją projektów unijnych realizowanych przez GOPS,
6) opracowanie projektu budżetu oraz bieżąca analiza realizacji budżetu,
7) naliczanie składek ZUS dla poszczególnych zasiłkobiorców GOPS,
8) obsługa programu PŁATNIK dla zasiłkobiorców GOPS,
9) obsługa księgowa projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
10) obsługa programu kadr, listy płac, prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostki,
11) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki
12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i pozostałych środków oraz majątku niskocennego, naliczanie amortyzacji i archiwizacja dokumentów księgowych,
13) stała współpraca ze Skarbnikiem Gminy,
14) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Kierownika GOPS, nie ujętych
w powyższym zakresie obowiązków, a wynikających ze specyfikacji pracy.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane czytelnie,
2) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
4) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),
5) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych – podpisane czytelnie,
6) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – podpisane czytelnie,
7) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku – podpisane czytelnie.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym w terminie do dnia 22 lipca 2015 r do godziny 10.00
w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko urzędnicze - KSIĘGOWY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym”. Otrzymanych ofert nie zwracamy.
7. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
8. Komisja kwalifikacyjna ustali listę kandydatów spełniających wymogi formalne, która zostanie umieszczona na stronie BIP.
9. W trakcie naboru zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, w terminach ustalonych przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
10. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP.
11. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinno być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz 1202) – podpisane czytelnie.
12. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
13. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę obowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.
14. Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił mniej niż 6%.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym
Jadwiga Piętka