(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zarządzenie Nr 33/2023
A» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
A» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
A» Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
A» Uchwała Nr L/354/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XLII
 • Projekt nr 3

  z 28 marca 2014r

  - projekt nr 3 –

  UCHWAŁA NR XLII / /2014
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 28 marca 2014 r.

  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 - 2020.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Projekt Strategii Rozwoju powstał w ramach uczestnictwa w Projekcie „LIDER w samorządzie” (Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej).


  § 2

  Traci moc Uchwała Nr XIV/92/00 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 marca 2000r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Sporządził: R. Gładyś  Uzasadnienie

  W myśl art.18 ust.2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych. „Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne 2014 – 2020” jest takim programem i daje możliwość tworzenia warunków do rozwijania nowej świadomości i aktywności obywatelskiej. Definiujemy ją jako metodę formułowania długofalowych celów, a także ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu oraz wybór działań umożliwiających realizację przyjętych priorytetów rozwoju, jej opracowanie było niezbędne, gdyż tworzy ona podstawy współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów, tj. samorządu, instytucji zewnętrznych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców.
  „Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne 2014 – 2020” opracowana została na bazie szerokiej diagnozy kapitałów gminy, stanowi dokument do racjonalnego i skutecznego zarządzania prowadzącego do osiągnięcia oczekiwanych warunków życia społeczności lokalnej. Opracowana została przez powołany w tym celu zespół,
  z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych, a także przy wykorzystaniu licznych opracowań źródłowych.
  Projekt „Strategii” został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (pismem znak:WPN-II.410.10.2014.MK) oraz przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismem znak:SEV.9022.5.13.2014) w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla działań wpisanych w przedkładany do uchwalenia dokument.

  Data wprowadzenia: 2014-03-21 1500
  Data upublicznienia: 2014-03-21
  Art. czytany: 2919 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 2462720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne