(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 44/2024
» Zarządzenie Nr 43/2024
» Zarządzenie Nr 42/2024
» Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Kwiatkowskiego
» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Tomasza Winiarskiego
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XLII
 • Projekt nr 3

  z 28 marca 2014r

  - projekt nr 3 –

  UCHWAŁA NR XLII / /2014
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 28 marca 2014 r.

  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 - 2020.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Przyjmuje się do realizacji Strategię Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Projekt Strategii Rozwoju powstał w ramach uczestnictwa w Projekcie „LIDER w samorządzie” (Działanie 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej).


  § 2

  Traci moc Uchwała Nr XIV/92/00 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 marca 2000r. w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.


  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Sporządził: R. Gładyś  Uzasadnienie

  W myśl art.18 ust.2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych. „Strategia Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne 2014 – 2020” jest takim programem i daje możliwość tworzenia warunków do rozwijania nowej świadomości i aktywności obywatelskiej. Definiujemy ją jako metodę formułowania długofalowych celów, a także ich modyfikacji w zależności od zmian zachodzących w otoczeniu oraz wybór działań umożliwiających realizację przyjętych priorytetów rozwoju, jej opracowanie było niezbędne, gdyż tworzy ona podstawy współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów, tj. samorządu, instytucji zewnętrznych, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i mieszkańców.
  „Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne 2014 – 2020” opracowana została na bazie szerokiej diagnozy kapitałów gminy, stanowi dokument do racjonalnego i skutecznego zarządzania prowadzącego do osiągnięcia oczekiwanych warunków życia społeczności lokalnej. Opracowana została przez powołany w tym celu zespół,
  z uwzględnieniem wyników konsultacji społecznych, a także przy wykorzystaniu licznych opracowań źródłowych.
  Projekt „Strategii” został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach (pismem znak:WPN-II.410.10.2014.MK) oraz przez Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (pismem znak:SEV.9022.5.13.2014) w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla działań wpisanych w przedkładany do uchwalenia dokument.

  Data wprowadzenia: 2014-03-21 1500
  Data upublicznienia: 2014-03-21
  Art. czytany: 3349 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 2462720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2014-03-21
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Pocheć
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne