(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zarządzenie Nr 44/2024
A» Zarządzenie Nr 43/2024
A» Zarządzenie Nr 42/2024
A» Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Pana Andrzeja Kwiatkowskiego
A» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Tomasza Winiarskiego
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XL
 • Projekt nr 8

  z dnia 05 lutego 2014r

  w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014-2019.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm. , oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).


  RADA GMINY ustala o następuje:

  § 1

  Przyjmuje się do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 - 2019 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 3

  Traci moc uchwała Nr XIX/108/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia strategii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  UZASADNIENIE

  Jednym z zadań własnych samorządu terytorialnego określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest opracowanie oraz realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, której celem ma być integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Ustawodawca na koordynatora realizacji strategii wyznaczył właściwy ośrodek pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, jako realizator zadań pomocy społecznej na terenie gminy opracował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014-2019. Jest to dokument programowy zawierający diagnozę sytuacji społecznej Gminy Skarżysko Kościelne przedstawiającą najważniejsze problemy społeczne i istniejącą infrastrukturę społeczną, systematyzujący potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz przedstawiający propozycję kierunków rozwoju pomocy społecznej w gminie w perspektywie do roku 2019 zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych. Przedstawiona Strategia jest spójna z kierunkami rozwoju i celami szczegółowymi zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne, których realizacja doprowadzić ma do poprawy jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez zapewnienie adekwatnej do potrzeb pomocy społecznej. Celem generalnym stanowiącym misję przedstawionej Strategii jest zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją
  i wykluczeniem społecznym.  Data wprowadzenia: 2014-01-29 1338
  Data upublicznienia: 2014-01-29
  Art. czytany: 3089 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 90341 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2014-01-29
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Anna Pocheć
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne