Projekt nr 8

2014-01-29 1338
Art. czytany: 2570 razy

z dnia 05 lutego 2014r

w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014-2019.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn. zm. , oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).


RADA GMINY ustala o następuje:

§ 1

Przyjmuje się do realizacji Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014 - 2019 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIX/108/04 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 19 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia strategii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Jednym z zadań własnych samorządu terytorialnego określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej jest opracowanie oraz realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, której celem ma być integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Ustawodawca na koordynatora realizacji strategii wyznaczył właściwy ośrodek pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym, jako realizator zadań pomocy społecznej na terenie gminy opracował Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Skarżysko Kościelne na lata 2014-2019. Jest to dokument programowy zawierający diagnozę sytuacji społecznej Gminy Skarżysko Kościelne przedstawiającą najważniejsze problemy społeczne i istniejącą infrastrukturę społeczną, systematyzujący potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz przedstawiający propozycję kierunków rozwoju pomocy społecznej w gminie w perspektywie do roku 2019 zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów społecznych. Przedstawiona Strategia jest spójna z kierunkami rozwoju i celami szczegółowymi zawartymi w Strategii Rozwoju Gminy Skarżysko Kościelne, których realizacja doprowadzić ma do poprawy jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez zapewnienie adekwatnej do potrzeb pomocy społecznej. Celem generalnym stanowiącym misję przedstawionej Strategii jest zbudowanie zintegrowanego systemu pomocy i wsparcia dla osób zagrożonych marginalizacją
i wykluczeniem społecznym.