(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zamówienia w trybach ustawy dostępne pod linikiem
A» Projekt Nr 1
A» Projekt Nr 2
A» Projekt Nr 3
A» Projekt Nr 4
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XL
 • Projekt nr 10

  z 05 lutego 2014r

  w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.186 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  Podwyższa się kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do wysokości 150% tego kryterium uprawniającą do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

  § 2

  Podwyższa się kwoty kryterium dochodowego do 150% kryterium, którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych.

  § 3

  1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc w formie posiłku może być przyznana nieodpłatnie dzieciom i uczniom, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
  2.Środki finansowe na realizację zadania określonego w ust. 1 pochodzą ze środków własnych gminy zapisanych w budżecie Ośrodka na dany rok w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014 rok

  UZASADNIENIE

  Program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2006-2013” realizowany był na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.), a więc nie zachodziła konieczność podejmowania uchwał na szczeblu gminy.
  W dniu 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, lecz aby objąć nim osoby i rodziny, w których dochód jest wyższy niż 100% kryterium dochodowego niezbędna jest uchwała rady Gminy .
  W 2013 roku dożywianiem objęto 171 dzieci, natomiast świadczenie pieniężne na zakup żywności otrzymało 266 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ogółem na realizację programu wydatkowano kwotę 160 000 zł.
  Zwiększenie kryterium dochodowego do wysokości 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej, pozwoli objąć pomocą w formie posiłków i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności osoby i rodziny, których dochody przekraczają ustalone kryterium, lecz ich trudna sytuacja uzasadnia udzielenie pomocy w formie posiłku lub zasiłku celowego.
  Środki na realizację tego zadania będą pochodzić z Programu,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania lata 2014-2020”.
  Ponadto zachodzi konieczność objęcia pomocą w formie posiłku dzieci (zwłaszcza dojeżdżające do szkół) z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie wynosi 150% do 200% kryterium ustawowego. Są to rodziny, w których dochody nieznacznie przekraczają 150% kryterium dochodowego, ale sytuacja jest trudna z powodu bezrobocia, podwyżek cen artykułów spożywczych oraz mediów. Objęcie pomocą w formie posiłków dzieci z tych rodzin pozwoli ograniczyć zjawisko niedożywiania dzieci, a także umożliwi rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym zabezpieczyć potrzeby żywieniowe. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

  Data wprowadzenia: 2014-01-29 1334
  Data upublicznienia: 2014-01-29
  Art. czytany: 3158 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne