Projekt nr 10

2014-01-29 1334
Art. czytany: 2793 razy

z 05 lutego 2014r

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 8 ust 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14, art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.186 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

RADA GMINY uchwala, co następuje:

§ 1

Podwyższa się kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do wysokości 150% tego kryterium uprawniającą do uzyskania wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

§ 2

Podwyższa się kwoty kryterium dochodowego do 150% kryterium, którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej do wysokości której nie żąda się zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywieniowych.

§ 3

1.W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc w formie posiłku może być przyznana nieodpłatnie dzieciom i uczniom, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
2.Środki finansowe na realizację zadania określonego w ust. 1 pochodzą ze środków własnych gminy zapisanych w budżecie Ośrodka na dany rok w rozdziale 85214- zasiłki i pomoc w naturze.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Skarżysko Kościelne.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2014 rok

UZASADNIENIE

Program ,,Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2006-2013” realizowany był na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 roku Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.), a więc nie zachodziła konieczność podejmowania uchwał na szczeblu gminy.
W dniu 10 grudnia 2013 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, lecz aby objąć nim osoby i rodziny, w których dochód jest wyższy niż 100% kryterium dochodowego niezbędna jest uchwała rady Gminy .
W 2013 roku dożywianiem objęto 171 dzieci, natomiast świadczenie pieniężne na zakup żywności otrzymało 266 rodzin i osób samotnie gospodarujących. Ogółem na realizację programu wydatkowano kwotę 160 000 zł.
Zwiększenie kryterium dochodowego do wysokości 150% kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej, pozwoli objąć pomocą w formie posiłków i świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności osoby i rodziny, których dochody przekraczają ustalone kryterium, lecz ich trudna sytuacja uzasadnia udzielenie pomocy w formie posiłku lub zasiłku celowego.
Środki na realizację tego zadania będą pochodzić z Programu,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania lata 2014-2020”.
Ponadto zachodzi konieczność objęcia pomocą w formie posiłku dzieci (zwłaszcza dojeżdżające do szkół) z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie wynosi 150% do 200% kryterium ustawowego. Są to rodziny, w których dochody nieznacznie przekraczają 150% kryterium dochodowego, ale sytuacja jest trudna z powodu bezrobocia, podwyżek cen artykułów spożywczych oraz mediów. Objęcie pomocą w formie posiłków dzieci z tych rodzin pozwoli ograniczyć zjawisko niedożywiania dzieci, a także umożliwi rodzinom, zwłaszcza wielodzietnym i niepełnym zabezpieczyć potrzeby żywieniowe. Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.