(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Zarządzenie Nr 33/2023
A» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
A» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
A» Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
A» Uchwała Nr L/354/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XX
 • Projekt nr 1

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2011 rok .


  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2011 rok .


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.
  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2011 rok, zaopiniowane pozytywnie przez Radę Społeczną uchwałą nr 2/2012 z dnia 24 kwietnia 2012, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Zysk roku 2011 zostanie przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.
  3. Kapitał zapasowy zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych zakładu.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Uzasadnienie

  Zgodnie z przytoczonymi w treści uchwały przepisami prawnymi organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym jest Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym. Zakład sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które po uprzednim, pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną przedkłada do zatwierdzenia Radzie Gminy w Skarżysku Kościelnym.
  Do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym przedłożył następujące dokumenty:
  • Uchwałę Nr 2/2012 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym z dnia 24 kwietnia 2012 roku
  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
  • Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
  • Dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego za 2011 rok.
  • Podsumowanie działalności SPZOZ w Skarżysku Kościelnym za 2011 rok.

  Ze względu na to, że SPZOZ w Skarżysku Kościelnym w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie przekroczył granicy dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 64 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) – sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
  Data wprowadzenia: 2012-05-24 1159
  Data upublicznienia: 2012-05-24
  Art. czytany: 2929 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne