(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 33/2023
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
» Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uchwała Nr L/354/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XX
 • Projekt nr 1

  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2011 rok .


  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2011 rok .


  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, z późn. zm.), w związku z art. 53 ust.1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 3 Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym, stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/184/09 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym.
  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym za 2011 rok, zaopiniowane pozytywnie przez Radę Społeczną uchwałą nr 2/2012 z dnia 24 kwietnia 2012, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Zysk roku 2011 zostanie przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.
  3. Kapitał zapasowy zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych zakładu.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Uzasadnienie

  Zgodnie z przytoczonymi w treści uchwały przepisami prawnymi organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym jest Rada Gminy w Skarżysku Kościelnym. Zakład sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które po uprzednim, pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną przedkłada do zatwierdzenia Radzie Gminy w Skarżysku Kościelnym.
  Do zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym przedłożył następujące dokumenty:
  • Uchwałę Nr 2/2012 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku Kościelnym z dnia 24 kwietnia 2012 roku
  • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
  • Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2011 r.
  • Dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego za 2011 rok.
  • Podsumowanie działalności SPZOZ w Skarżysku Kościelnym za 2011 rok.

  Ze względu na to, że SPZOZ w Skarżysku Kościelnym w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie przekroczył granicy dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 64 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) – sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
  Data wprowadzenia: 2012-05-24 1159
  Data upublicznienia: 2012-05-24
  Art. czytany: 2928 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2012-05-24
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne