(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A eSESJA
A Uchwały Rady Gminy
A Aktywny e-Samorząd
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Ogłoszenia
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Petycje
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Spis Rolny 2020
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
A» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
A» Petycja Nr 3
A» Kontrole zewnętrzne - 2022 rok
A» 18.07.2022 r.
 • Stypendia szkolne
 • Rok szkolny 2010/2011
 • OGŁOSZENIE O STYPENDIUM SZKOLNYM 2010/2011

  Rok szkolny 2010/2011

  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2010/2011. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a (pok.115).
  Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 351 zł netto / na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 207 zł/ha przeliczeniowy.
  Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:
  • w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, pok. 115
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne:
  • www.ugskarzysko.bip.doc.pl

  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
  /-/ Zbigniew Celski
  Skarżysko Kościelne dn., 31.08.2010 r.

  Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Skarżysko Kościelne odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty (rozdz. 8a, art. 90 tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarżysko Kościelne z późn. zm.
  Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje :
  a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych , a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

  c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

  d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  Pomoc jest przeznaczona na zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, odzieży sportowej, opłatę za kursy językowe i inne. Szerszy wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego znajduje się w zakładce „Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego”.


  Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:
  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
  podręczników;
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki
  poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół
  ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
  kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
  4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  1) stypendium szkolne
  2) zasiłek szkolny
  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
  Termin składania wniosków o stypendia szkolne – od 01 do 15 września 2010 roku.
  Wnioski należy składać do siedziby Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne:
  Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a (pokój Nr 115).
  UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, oraz o przyznaniu uczniowi innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
  ZASIŁEK SZKOLNY
  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.


  Data wprowadzenia: 2010-08-31 1131
  Data upublicznienia: 2010-08-31
  Art. czytany: 3631 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne