OGŁOSZENIE O STYPENDIUM SZKOLNYM 2010/2011

2010-08-31 1131
Art. czytany: 3632 razy

Rok szkolny 2010/2011

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2010/2011. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a (pok.115).
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 351 zł netto / na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 207 zł/ha przeliczeniowy.
Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:
• w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, pok. 115
• na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne:
• www.ugskarzysko.bip.doc.pl

Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
/-/ Zbigniew Celski
Skarżysko Kościelne dn., 31.08.2010 r.

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Skarżysko Kościelne odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty (rozdz. 8a, art. 90 tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarżysko Kościelne z późn. zm.
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje :
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych , a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc jest przeznaczona na zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, odzieży sportowej, opłatę za kursy językowe i inne. Szerszy wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego znajduje się w zakładce „Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego”.


Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
podręczników;
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne
2) zasiłek szkolny
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
Termin składania wniosków o stypendia szkolne – od 01 do 15 września 2010 roku.
Wnioski należy składać do siedziby Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne:
Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a (pokój Nr 115).
UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, oraz o przyznaniu uczniowi innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
ZASIŁEK SZKOLNY
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.