(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
A» Zarządzenie Nr 80/2023
A» Zarządzenie Nr 79/2023
A» Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Świerczek

  Skarżysko Kościelne, dnia 09.12.2022r.

  In.VI.6220.7.2022

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3, art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art.10 §1, art.49, art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia,

  że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej na terenie nieruchomości znajdujących się w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne” przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 427, 428, 429, 430, 432/2, 433, 434, 435 Obręb 0014 Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne.

  Przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 55 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

  Jednocześnie Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że wystąpił pismem Zn: In.VI.6220.7.2022 z dnia 09.12.2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Radomiu, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w związku z art. 59 ust.1 pkt.2 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. jak na wstępie.

  Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepis art. 49 Kpa.

  Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (23.12.2022r.), uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia.

  W myśl art. 74. ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
  - przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  - działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  - działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

  Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, mogą zapoznać się z aktami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 730 – 1530 i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia.

  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik

  Miejsce wywieszenia obwieszczenia B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy Termin wywieszenia obwieszczenia: tj. od 09.12.2022r. do 23.12.2022r.


  Data wprowadzenia: 2022-12-09 1420
  Data upublicznienia: 2022-12-09
  Art. czytany: 535 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Ołub
  Rejestr zmian:
  2022-12-09
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Małgorzata Ołub
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne