Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2022-12-09 1420
Art. czytany: 983 razy

Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Świerczek

Skarżysko Kościelne, dnia 09.12.2022r.

In.VI.6220.7.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3, art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art.10 §1, art.49, art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
zawiadamia,

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej na terenie nieruchomości znajdujących się w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne” przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 427, 428, 429, 430, 432/2, 433, 434, 435 Obręb 0014 Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne.

Przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 55 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

Jednocześnie Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że wystąpił pismem Zn: In.VI.6220.7.2022 z dnia 09.12.2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Radomiu, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w związku z art. 59 ust.1 pkt.2 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. jak na wstępie.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepis art. 49 Kpa.

Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (23.12.2022r.), uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia.

W myśl art. 74. ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
- przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
- działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, mogą zapoznać się z aktami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 730 – 1530 i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy
(-) Jacek Bryzik

Miejsce wywieszenia obwieszczenia B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy Termin wywieszenia obwieszczenia: tj. od 09.12.2022r. do 23.12.2022r.