(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
A Urząd Gminy
A Władze
A Statut Gminy
A Projekty uchwał
A Uchwały Rady Gminy
A eSESJA
A Interpelacje
A Imienne wykazy głosowań
A Zamówienia publiczne
A Majątek Gminy
A Nieruchomości
A Ogłoszenia
A Węgiel 2022 -2023
A Budżet i finanse
A Podatki i opłaty
A Zagospodarowanie przestrzenne
A Gospodarka odpadami komunalnymi
A Petycje
A Rolnictwo, leśnictwo
A Ochrona środowiska
A Jednostki organizacyjne
A Jednostki pomocnicze
A Nabór na wolne stanowiska
A Oświadczenia majątkowe
A Ochrona zabytków
A Protokoły pokontrolne
A Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
A Realizaca zadań i plany na przyszłość
A Akcje Wyborcze
A Stypendia szkolne
A Współpraca z organizacjami pozarządowymi
A Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
A Rejestr instytucji kultury
A Dokumenty do pobrania
A Informacje niepublikowane
A Udzielanie informacji publicznej na wniosek
A Ochrona danych osobowych
A Karty usług
A Kontakt
A Instrukcja obsługi
A Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
A Deklaracja dostepności
A Cyberbezpieczeństwo
A Prawo miejscowe
A Jak załatwić sprawę
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
A POKL "Baśniowy Świat"
A POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
A» OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania
  Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami
  Wysokość kwoty dofinansowania
  Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
  1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

  W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).
  Termin składania wniosku:
  Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania wraz z określonymi załącznikami.

  Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „potwierdzam
  za zgodność z oryginałem”, data i podpis pracodawcy.
  Miejsce składania dokumentów
  Dokumenty wraz z załącznikami należy dostarczyć (pok. 102) lub przesłać pocztą na adres:
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne; ul.Kościelna 2a; 26-115 Skarżysko Kościelne
  Organ przyznający dofinansowanie
  Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ustawy Prawo oświatowe.
  Termin załatwienia sprawy
  Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
  Tryb odwoławczy
  Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Data wprowadzenia: 2018-11-21 1044
  Data upublicznienia: 2018-11-21
  Art. czytany: 3047 razy

  » Formularz pomocy de minimis - rozmiar: 146944 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Oświadczenie o nienaruszaniu ograniczeń "Tarcza" - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis i wykaz pomocy - rozmiar: 19014 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia - rozmiar: 12983 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Wniosek pracodawcy - rozmiar: 71168 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Grudzińska
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne