(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zamówienia w trybach ustawy dostępne pod linikiem
» Projekt Nr 1
» Projekt Nr 2
» Projekt Nr 3
» Projekt Nr 4
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

  Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania
  Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami
  Wysokość kwoty dofinansowania
  Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
  1. w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
  2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

  W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
  Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1 z 24.12.2013).
  Termin składania wniosku:
  Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania wraz z określonymi załącznikami.

  Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą „potwierdzam
  za zgodność z oryginałem”, data i podpis pracodawcy.
  Miejsce składania dokumentów
  Dokumenty wraz z załącznikami należy dostarczyć (pok. 102) lub przesłać pocztą na adres:
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne; ul.Kościelna 2a; 26-115 Skarżysko Kościelne
  Organ przyznający dofinansowanie
  Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Skarżysko Kościelne w drodze decyzji, po stwierdzeniu spełnienia warunków wynikających z art. 122 ustawy Prawo oświatowe.
  Termin załatwienia sprawy
  Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
  Tryb odwoławczy
  Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  Data wprowadzenia: 2018-11-21 1044
  Data upublicznienia: 2018-11-21
  Art. czytany: 3784 razy

  » Formularz pomocy de minimis - rozmiar: 146944 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Oświadczenie o nienaruszaniu ograniczeń "Tarcza" - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis i wykaz pomocy - rozmiar: 19014 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Oświadczenie o poniesionych kosztach kształcenia - rozmiar: 12983 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Wniosek pracodawcy - rozmiar: 71168 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Monika Grudzińska
  Rejestr zmian:
  2021-11-17
  1. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Monika Grudzińska
  2. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Monika Grudzińska
  3. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Monika Grudzińska
  4. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Monika Grudzińska
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Grudzińska
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Grudzińska
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Grudzińska
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Grudzińska
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Grudzińska
  10. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Monika Grudzińska

  2018-11-21
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Grudzińska
  12. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Grudzińska
  13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Grudzińska
  14. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Monika Grudzińska
  15. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Monika Grudzińska
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne