(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
» Petycja Nr 3
» Kontrole zewnętrzne - 2022 rok
» 18.07.2022 r.
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2014-2018
 • SESJA IV
 • Projekt nr 8

  z dnia 16 lutego 2015r



  UCHWAŁA NR IV/…../2015
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 16 lutego 2015r.

  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanej w ramach PROW 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) w nawiązaniu do § 10 pkt 3 uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne Nr III/14/2014 z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 rok wraz z jej zmianami .

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1.

  1. Zaciąga się w 2015 roku z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach pożyczkę na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka”, realizowanej z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 do wysokości 474 244,00 (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery złotych ) na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków (ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne”, do wysokości 474 244 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery złotych ).

  2. Pożyczkę, o której mowa w ust. 1 zaciąga się do wysokości określonej w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2015 rok.

  § 2.

  1. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1 nastąpi przez Agencję Płatniczą tj. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po uzyskaniu zwrotów dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka „ w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00179-6921-UM1300182/13 zawartej dnia 27 lutego 2014r. i jej późniejszymi zmianami.

  2. Spłata odsetek od udzielonej pożyczki będzie następować z dochodów własnych budżetu Gminy na zasadach określonych w umowie.

  § 3.

  Zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

  § 4.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Przygotowała:
  Danuta Barwicka




  U Z A S A D N I E N I E

  Niniejszą uchwałę wywołuje się w celu zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oddział w Kielcach, pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Skarżysko Kościelne w miejscowościach : Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra , Majków, Michałów Rudka”, na zadanie inwestycyjne - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Majków ( ul. Św. Anny) Gmina Skarżysko Kościelne”.
  Spłata pożyczki nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.



  Data wprowadzenia: 2015-02-09 1338
  Data upublicznienia: 2015-02-09
  Art. czytany: 2338 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30




  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253



  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00



  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:



  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.



  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku




  SKRZYNKA PODAWCZA



  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne