(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 15.09.2023 r.
» obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Projekt Nr 7
» Projekt Nr 6
» Projekt Nr 5
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XLVII
 • Projekt nr 1

  z dnia 26 września 2014r

  -projekt Nr 1 -

  UCHWAŁA NR XLVII/…/2014
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 26 września 2014 r.

  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

  § 6

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.

  § 9

  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

  § 10

  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod azwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.”, otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

  § 11

  Paragraf 13 Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. otrzymuje brzmienie:

  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 166 351,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 9 do niniejszej uchwały.

  § 12

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 13

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  UZASADNIENIE


  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 862 495,28 zł, w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 153 383,94 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 124 411,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 28 972,32 zł Zmiana planu dochodów dotyczy:

  W dziale 600 – Transport i łączność
  rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – zwiększa się dochody o kwotę 15 000,00 zł z dofinansowania z budżetu Województwa Świętokrzyskiego na - Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Krótkiej w m. Skarżysko Kościelne.

  W dziale 750 – Administracja publiczna
  rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się dochody o kwotę 70 000,00 zł – dochody z PUP zatrudnianie osób na roboty publiczne.

  W dziale 758 – Różne rozliczenia
  rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się dochody o kwotę 45 333,94 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.370.2014 zwiększa się plan dotacji celowych jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.

  W dziale 801 – Oświata i wychowanie
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się dochody o kwotę 150,00 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3111.459.2014 zwiększa się plan dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększa się dochody o kwotę 4 900,00 zł, z wpływów z innych gmin,
  rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się dochody o kwotę 18 000,00 zł z wpływów z opłat za żywienie w stołówkach szkolnych.

  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 091 499,57 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet zwiększono wydatki ogółem o kwotę 153 383,94 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 15 000,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 138 383,94 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:

  W dziale 010– Rolnictwo i łowiectwo
  rozdziale 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zmniejsza się wydatki o kwotę 105 000,00 zł,

  W dziale 600– Transport i łączność
  rozdziale 60014– Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł – na zwiększenie dotacji dla Powiatu Skarżyskiego na współfinansowanie zadania „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka”,
  rozdziale 60016– Drogi publiczne gminne – zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 45 333,94 zł, która pochodzi ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku.
  rozdziale 60017– Drogi wewnętrzne – zwiększa się wydatki o kwotę 15 000,00 zł, z dofinansowania na przebudowę drogi do gruntów rolnych – ul. Krótka w m. Skarżysko Kościelne.
  rozdziale 60095– pozostała działalność – zmniejsza się wydatki o kwotę 18 284,00 zł, i zmienia się klasyfikację budżetową wydatków na rozdział 80101.

  W dziale 750 – Administracja publiczna
  rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł – na wynagrodzenia osób zatrudnionych na roboty publiczne i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków.

  W dziale 801 – Oświata i wychowanie
  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększa się wydatki o kwotę 23 434,00 zł, kwota 150,00 zł pochodzi z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, dokonuje się zmian między paragrafami wydatków i ustala się plan wydatków przeniesionych z rozdziału 60095.
  rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększa się wydatki o kwotę 4 900,00 zł, na wydatki za dzieci uczęszczające do innych gmin.
  rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększa się wydatki na żywienie o kwotę 18 000,00 zł,
  W dziale 852 – Pomoc społeczna
  rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zmniejsza wydatki o kwotę 4 000zł,

  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  rozdziale 90095 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  rozdziale 92116 – Biblioteki – zwiększa się dotację podmiotową dla biblioteki o kwotę 4 000 zł,
  rozdziale 92195 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

  W dziale 926 – Kultura fizyczna
  rozdziale 92695 – Pozostała działalność – dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,


  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku w wydatkach majątkowych zmienia się kwoty łącznych nakładów i kwoty wydatków w tym źródeł finansowania w zadaniach :
  - zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa
  - zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne
  - zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne
  - zadanie 5 - Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze.
  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne roczne zwiększa się wydatki:
  - w zadaniu 1 – Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej w mc. Grzybowa Góra - zadanie współfinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra,

  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok, zmienia się wydatki w roku 2014 oraz kwoty przewidywanych nakładów i źródeł finansowania w zadaniach:
  - zadanie 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Grzybowa Góra i w miejscowości Skarżysko Kościelne - ulice Słoneczna, Spokojna, Południowa
  - zadanie 3- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne ( ul. Polna) i Grzybowa Góra (ul. Sosnowa) Gmina Skarżysko Kościelne
  - zadanie 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Michałów 'Rudka' Gmina Skarżysko Kościelne

  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. zwiększa się dochody i wydatki na zadania zlecone w rozdziale 80101, i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków,

  W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały - Dotacje podmiotowe w 2014 r., zwiększa się kwotę dotacji podmiotowej z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteki Gminnej:

  W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały - Dotacje celowe w 2014 r.. zwiększa się dotacje:
  I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
  - w zadaniu 1 - „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym t.j. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka” dla powiatu skarżyskiego.
  II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - w zadaniu 9 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim prowadzonej przez Pana Jacka Banaszczyka,

  W załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały - Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku dokonuje się zmian klasyfikacji wydatków i zmian między paragrafami wydatków:
  - w zadaniu 1.2. - Wykonanie ogrodzenia szkoły od strony ul. Świętokrzyskiej w mc. Grzybowa Góra, sołectwo Grzybowa Góra
  - w zadaniu 1.3. - Zagospodarowanie terenu wokół szkoły oraz modernizacja budynku gospodarczego, sołectwo Grzybowa Góra,
  - w zadaniu 3.2. - Utrzymanie terenów zielonych i przystanków autobusowych, sołectwo Lipowe Pole Plebańskie,
  - w zadaniu – 7.1. - Sprawy porządkowe w sołectwie Skarżysko Kościelne I, pielęgnacja zieleni wiejskiej, utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, sołectwo Skarżysko Kościelne I
  - w zadaniu – 8.1. - Utrzymanie boiska koło 'Leśniczówki' oraz wspieranie młodych talentów, sołectwo Skarżysko Kościelne II
  - w zadaniu – 8.2. - Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie oraz aktywizacja mieszkańców, sołectwo Skarżysko Kościelne II
  - w zadaniu – 9.1. - Uporządkowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa poprzez remont przydrożnej kapliczki/krzyża ważnej dla tradycji i kultury naszej miejscowości, sołectwa Świerczek
  W załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.:
  - zwiększa się wydatki na dotację dla powiatu skarżyskiego na zadanie „Budowa skrzyżowania dróg powiatowych w formie ronda w miejscu skrzyżowania czterowlotowego dróg powiatowych w Skarżysku Kościelnym tj. drogi nr 0555T – ul. Szkolna, drogi nr 0556T – ul. Kolonia, drogi nr 0557T – ul. Kościelna i ul. Iłżecka”.
  - wprowadza się dofinansowanie z Województwa Świętokrzyskiego zadania -Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Krótka w m. Skarżysko Kościelne.


  Data wprowadzenia: 2014-09-19 1237
  Data upublicznienia: 2014-09-19
  Art. czytany: 3474 razy

  » załączniki nr 10 - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załączniki nr 4 - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załączniki nr 5 - rozmiar: 48640 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załączniki nr 6 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załączniki nr 7 - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załączniki nr 8 - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załączniki nr 9 - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 20992 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 34304 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne