(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Zarządzenie Nr 25/2024
» Zarządzenie Nr 24/2024
» Zarządzenie Nr 23/2024
» Zarządzenie Nr 22/2024
 • Zamówienia publiczne
 • 2014 (archiwum)
 • Zamówienia OSP (archiwum)
 • Przetarg nieograniczony - Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego

  Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl ________________________________________ Skarżysko Kościelne: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego Numer ogłoszenia: 101549 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipowym Polu Plebańskim , Lipowe Pole Plebańskie 22A, 26-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2714466, faks 41 2714481. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego przystosowanego do ratownictwa ekologicznego. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oznaczenie wg CPV: 34144210-3 wozy strażackie. Oznaczenie wg Polskiej Normy PN-EN 1846-1. Zamawiający wymaga, aby samochód był fabrycznie nowy i nie używany. 2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia. WYMAGANIA sprzętowe i warunki techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał Świadectwo Dopuszczenia w rozumieniu przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380) wydanego przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego ul. Nadwiślańska 213; 05-420 Józefów k/Otwocka. Świadectwo Dopuszczenia CNBOP, powinno być przedstawione ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu składania ofert.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.09.2014. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pokój 102 (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Prezes Stowarzyszenie OSP w Lipowym Polu Plebańskim /-/ Tadeusz Chyb

  Data wprowadzenia: 2014-05-12 1403
  Data upublicznienia: 2014-05-12
  Art. czytany: 3567 razy

  » Odpowiedzi na pytania udzielone 16-05-2014 - rozmiar: 1682189 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Oferta cenowa – zał. nr 3 - rozmiar: 35840 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 656361 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Opis przedmiotu zamówienia – wymagania dla średniego samochodu ratownictwa technicznego – zał. - rozmiar: 115712 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – zał. - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie dotyczące wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamier - rozmiar: 32256 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - rozmiar: 29184 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1. ustawy – - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy s - rozmiar: 30720 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy – zał. nr 2 - rozmiar: 61952 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 154624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Warunki serwisu i gwarancji – zał. nr 7 - rozmiar: 33280 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - rozmiar: 376527 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne