(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 14/2023
» Zarządzenie Nr 13/2023
» Zarządzenie Nr 12/2023
» Zarządzenie Nr 176/2022
» Zarządzenie Nr 175/2022
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XLII
 • Projekt nr 1

  z 28 marca 2014r

  - projekt Nr 1 -
  UCHWAŁA NR XLII/…../2014
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 28 marca 2014 r.


  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)


  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje podmiotowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIX/241/2013 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2014 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2014 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.


  § 6

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

  Sporządził: D. Barwicka


  UZASADNIENIE

  W zakresie dochodów dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 1. Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 090 499,79 zł., w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono dochody ogółem o kwotę 253 923,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono ogółem o kwotę 253 923,00 zł.
  Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 801– Oświata i wychowanie
  rozdziale 80103– Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększa się dochody o kwotę 68 854,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku,
  rozdziale 80104– Przedszkola – zwiększa się dochody o kwotę 111 133,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku,

  rozdziale 80106– Inne formy wychowania przedszkolnego– zwiększa się dochody o kwotę 70 063,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku.

  W dziale 852– Pomoc społeczna
  rozdziale 85212 – – zwiększa się dochody o kwotę 2 000,00 zł- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń,

  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej– zwiększa się dochody o kwotę 305,00 zł- dotacja na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania,
  rozdziale 85295 – Pozostała działalność– zwiększa się dochody o kwotę 1 568,00 zł – dotacja na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 17 319 504,08 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 253 923,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 150 000,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 103 923,00 zł.
  Zmiana planu wydatków dotyczy:
  W dziale 754– Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł na dotację celową dla OSP Lipowe Pole na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.
  rozdziale 75414- Obrona cywilna, zmiana między paragrafami wydatków.
  W dziale 801 – Oświata i wychowanie,
  rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 13 596,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków
  rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 19 087,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W rozdziale tym zwiększono wydatki łącznie o kwotę 68 854, 00 zł, ze środków z dotacji. Jednocześnie zmniejszono wkład własny zapewniony wcześniej na realizację zadania w kwocie 49 767, 00 zł, przeznaczając na wydatki majątkowe i bieżące.
  rozdziale 80104- Przedszkola, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 42 309,00 zł. W rozdziale tym zwiększono wydatki łącznie o kwotę 111 133,00 zł, ze środków z dotacji. Jednocześnie zmniejszono wkład własny zapewniony wcześniej na realizację zadania w kwocie 68 824,00 zł, przeznaczając na wydatki majątkowe i bieżące.
  rozdziale 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 699,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków. W rozdziale tym zwiększono wydatki łącznie o kwotę 70 063,00 zł, ze środków z dotacji. Jednocześnie zmniejszono wkład własny zapewniony wcześniej na realizację zadania w kwocie 59 364,00 zł, przeznaczając na wydatki majątkowe i bieżące.
  Kwota zmniejszeń w wysokości 177 955, 00, przeznaczona została na zwiększenia wydatków w rozdziałach 80101, 80110 , 80148 i 75412.
  rozdziale 80110- Gimnazja , zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 897,00 zł.
  rozdziale 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 10 462,00 zł i dokonuje się zmian między paragrafami wydatków

  W dziale 852- Pomoc społeczna
  rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się wydatki o kwotę 2 000,00 zł, na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

  rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się wydatki o kwotę 305,00 zł, na wydatki za sprawowanie opieki z dotacji na zadanie zlecone
  rozdziale 85295- Pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 1 568,00 zł na wypłatę świadczeń z tytułu zwiększenia dochodów z dotacji na zadania zlecone.

  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. wprowadzono zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone.

  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Dotacje podmiotowe w 2014 r.- zwiększa się kwoty dotacji dla jednostek z poza sektora finansów publicznych.

  W załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały – Dotacje celowe w 2014 r. wprowadza się w pozycji 5 dotację dla OSP Lipowe Pole na „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”.


  Data wprowadzenia: 2014-03-21 1506
  Data upublicznienia: 2014-03-21
  Art. czytany: 3132 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 19456 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 27136 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3 - rozmiar: 36352 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 4, 5, - rozmiar: 37376 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne