(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» 15.09.2023 r.
» obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Projekt Nr 7
» Projekt Nr 6
» Projekt Nr 5
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXXVIII
 • Projekt nr 3

  z dnia 04 grudnia 2013 r.

  UCHWAŁA NR XXXVIII/…/ 2013
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 04 grudnia 2013 r.

  w sprawie zmiany terminów wykonania prac i rozliczenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 81 ustawy z dnia
  23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/242/2010 r. Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskie, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko Kościelne (Dz. U. Woj. Św. z 2010r, Nr 178, poz. 1648) zmienionej Uchwałą Nr XI/66/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 16 września 2011 roku (Dz. U. Woj. Św. z 2011r, Nr 245, poz. 2827);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXII/197/2013. Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej, Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym wprowadza się następujące zmiany :

  1. § 2 przyjmuje nowe brzmienie:

  „§ 2. Termin wykonania prac określonych w § 1 ust.2 w załączniku nr 1 ustala się do dnia 10 grudnia 2013r.”

  2. W § 3 pkt.3 przyjmuje nowe brzmienie:

  „pkt.3 Ostateczne rozliczenie dotacji nastąpi nie później niż do dnia
  20 grudnia 2013r”.

  § 2

  Szczegółowe zmiany warunków dotyczących terminów wykonania prac i rozliczenia dotacji celowej określone zostają w Aneksie Nr 1 do Umowy dotacji Nr 20/2013/Fn.I z dnia 10.06.2013r. stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.  § 4

  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  UZASADNIENIE


  Zgodnie ze złożonym pismem wyjaśniającym dotyczącym niedotrzymania przez Wykonawcę prac konserwatorsko – restauratorskich barokowych organów obejmujących: prospekt organowy, balustradę oraz dwie kolumny podtrzymujące organy w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym zachodzi potrzeba zmiany umownych terminów wykonania prac i rozliczenia dotacji celowej zapisanych w Umowie dotacji Nr 20/2013/Fn.I z dnia 10-06-2013r.
  Dotacja została udzielona z budżetu Gminy zgodnie z uchwałą Nr XXXII/197/2013 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 29 maja 2013 w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym.
  W związku z niewywiązaniem się przez Wykonawcę prac konserwatorsko-restauratorskich, Parafia Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym zwróciła się z prośbą o przesunięcie w/w terminów umownych. Zaistniała sytuacja nie była zależna w żaden sposób od stron Umowy dotacji.

  Data wprowadzenia: 2013-12-04 0817
  Data upublicznienia: 2013-12-04
  Art. czytany: 3246 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne