(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 9/2023
» Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r
» Zarządzenie Nr 8/2023
» Zarządzenie Nr 7/2023
» Zarządzenie Nr 6/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXXVIII
 • Projekt nr 4

  z dnia 04 grudnia 2013r

  UCHWAŁA NR ……………….
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 4 grudnia 2013 roku


  w sprawie: opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i innych publicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skarżysko Kościelne.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 i ust. 5a, w związku z art. 6 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami);

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Samorządowe oraz punkty przedszkolne działające na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

  § 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się zgodnie z ramowym rozkładem dnia zawartym w Statucie Przedszkola Samorządowego lub Punktu Przedszkolnego.

  § 3. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć wynikających
  z podstawy programowej, o których mowa w § 1, wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych.

  § 4. Szczegółowy zakres świadczeń realizowanych przez przedszkole lub punkt przedszkolny, w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

  § 5. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczenia ustalana jest jako iloczyn liczby godzin świadczeń i stawki godzinowej, o której mowa w § 3.

  § 6. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym, opłata,
  o której mowa w § 3 zostanie obniżona odpowiednio do trwania nieobecności, zgodnie ze Statutem Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym lub punktu przedszkolnego.

  § 7. Traci moc uchwała nr XIII/77/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne
  z dnia 26 października 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Skarżysko Kościelne.

  § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  U z a s a d n i e n i e


  Znowelizowany art. 14 ust. 5a- 5 f ustawy o systemie oświaty zobowiązał organy prowadzące do ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wysokości nie większej niż 1 zł za godzinę świadczenia usługi. Zgodnie z art. 6 ust. 1 w/w ustawy z mocy prawa przedszkole publiczne/punkt przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową bezpłatnie w wymiarze nie krótszym niż 5 godzin dziennie, a jego realizacja wypełnia dyspozycję zarówno ustawy
  o systemie oświaty jak i ustawy o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 pkt 8).
  Każda godzina przed i po zrealizowaniu 5-godzinnej podstawy programowej jest płatna przez rodziców (opiekunów prawnych) w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.


  Data wprowadzenia: 2013-12-04 0814
  Data upublicznienia: 2013-12-04
  Art. czytany: 2810 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne