A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 67/2020
» Zarządzenie Nr 66/2020
» Zarządzenie Nr 65/2020
» PROTOKÓŁ Nr 4/2020
» Uchwała Nr XXII/138/2020
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXXVIII
 • Projekt nr 5

  z dnia 04 grudnia 2013r

  U C H W A Ł A Nr XXXVIII/…. /13
  RADY GMINY W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM
  z dnia 04 grudnia 2013r


  w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 2014r.


  Na podstawie art.7 ust.1 pkt.3, art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm. Dz.U. z r.2013, poz.645 ) oraz art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. z 2006r Dz.U. Nr 123 poz.858 ze zmianami);  RADA GMINY u c h w a l a co następuje:


  § 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r opracowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


  § 2. Taryfy o których mowa w § 1 mają zastosowanie do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej, na terenie gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2014r.


  Uzasadnienie


  Zgodnie z art.20 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r- o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
  i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006r Nr 123 poz.858 ze zmianami) Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne określa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres 1 roku, na podstawie niezbędnych przychodów.
  Przedsiębiorstwo w terminie 70 dni przed planowaną datą wejścia taryf w życie przedstawia Wójtowi Gminy wniosek o ich zatwierdzenie.. Do wniosku dołącza szczegółową kalkulację cen i stawek opłat
  Taryfy jw. podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy.
  Rada Gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od daty złożenia wniosku.
  Złożony wniosek przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. w Skarżysku-Kamiennej przedstawia się Radzie Gminy do zatwierdzenia.


  Data wprowadzenia: 2013-12-04 0811
  Data upublicznienia: 2013-12-04
  Art. czytany: 1291 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 60416 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 899

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne