(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 33/2023
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
» Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uchwała Nr L/354/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXXVII
 • Projekt nr 4

  z dnia 14 listopada 2013r

  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
  z 2013 r. poz. 594 ; zm.: Dz. U. z r.2013, poz.645) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2012.391; zm.: Dz. U. z r.2011 Nr 152, poz.897; z r.2012, poz.951; z r.2013, poz.21 i 228; z r.2011, poz.897; z r.2013, poz.888 );


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, raz na dwa miesiące w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe, w następujących terminach:
  1/ do 28 lutego danego roku za miesiące styczeń i luty,
  2/ do 30 kwietnia danego roku za miesiące marzec i kwiecień,
  3/ do 30 czerwca danego roku za miesiące maj i czerwiec,
  4/ do 31 sierpnia danego roku za miesiące lipiec i sierpień,
  5/ do 31 października danego roku za miesiące wrzesień i październik,
  6/ do 31 grudnia za miesiące listopad i grudzień

  2. Opłatę uiszczać należy wpłatą gotówkową w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany na stronie BIP Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym.

  § 2

  1. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w § 1 oraz sposób obliczenia opłaty i wzór deklaracji stanowiącej podstawę jej obliczenia określa odrębna uchwała Rady Gminy Skarżysko Kościelne.

  2. Przez właściciela nieruchomości o którym mowa w § 1 rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

  § 3

  Uchyla się uchwałę Nr XXVI/166/12 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 listopada 2012r.
  w sprawie „Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r.


  Sporz:
  Grzegorz Pypeć

  UZASADNIENIE


  Stosownie do art. 6l znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) Rada Gminy zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe.
  Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe.
  Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty z uwzględnieniem wniosków mieszkańców gminy i ich możliwości finansowych oraz w celu zapewnienia płynności budżetu gminy.
  Ustalając termin i częstotliwość wnoszenia opłaty uwzględniono również treść przepisu art. 6m ust. 1 i 2 stanowi: Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych”. Dlatego też opłatę wnosi się w miesiącu następującym po miesiącu, którego obowiązek dotyczy.
  Stawki opłaty oraz sposób jej naliczania zostały podane w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast wzór deklaracji, na podstawie, którego będzie naliczana opłata, został podany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości.
  Data wprowadzenia: 2013-11-07 1346
  Data upublicznienia: 2013-11-07
  Art. czytany: 2899 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  Rejestr zmian:
  2013-11-07
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Anna Pocheć
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne