(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 14/2023
» Zarządzenie Nr 13/2023
» Zarządzenie Nr 12/2023
» Zarządzenie Nr 176/2022
» Zarządzenie Nr 175/2022
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXXVI
 • Projekt nr 1

  z dnia 29 października 2013 r.

  - projekt Nr 1 -

  UCHWAŁA NR XXXVI /……../2013
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 29 października 2013 r.


  w sprawie zmian budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
  z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)


  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
  § 4

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

  § 5

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
  § 6

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu na 2013 r. ” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2013 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
  § 9

  Paragraf 3 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 603 321,86 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie - 1 485 028,00 zł,
  - pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 118 293,86 zł.

  2. Przychody budżetu w wysokości 3 453 321,86 zł, rozchody w wysokości 1 850 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  § 10

  Paragraf 12 Uchwały Nr XXVIII/178/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 28 grudnia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2013 r. otrzymuje brzmienie:

  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 170 968,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 8 do niniejszej uchwały.
  § 11
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 12

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


  UZASADNIENIE

  Zmiany w dochodach budżetu wprowadza się zgodnie z załącznikiem Nr 1.
  Planowane dochody ogółem zwiększono do kwoty 16 484 020,30 zł., w tym:
  - uchwałą zmieniającą budżet kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o kwotę 2 800,00 zł, zwiększono dochody bieżące o kwotę 2 800,00 zł. Zmiana planu dochodów dotyczy:
  W dziale 801– Oświata i wychowanie, zwiększają się dochody w rozdziałach 80106 – zwiększenie wpływów na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 1 600,00 zł
  W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, zwiększają się o kwotę 1 200,00 zł jako dotacja na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna.

  W zakresie wydatków dokonuje się zmian zawartych w załączniku Nr 2. Zmiany wysokości dochodów bieżących oraz zmiany planu wydatków wpłynęły na zwiększenie wydatków ogółem do kwoty 18 087 342,16 zł, w tym :
  - uchwałą zmieniającą budżet, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 71 168,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono ogółem o kwotę 47 500,00 zł zaś wydatki bieżące zwiększono ogółem o kwotę 23 668,00 zł. Zmienia się wydatki:

  W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01041 –Program rozwoju obszarów wiejskich, zwiększa się ogółem o kwotę 12 500,00 zł, w tym:
  – zmiana wartości zadania – „Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym”, zwiększenie wartości zadania po przetargu.

  W dziale 600 – Transport i łączność,
  rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł, na zadanie – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna”, zwiększa się wartość wydatków na 2013 rok o kwotę 5 000,00 zł, do wysokości 176 236,04 zł .
  rozdziale 60017- Drogi wewnętrzne - zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł,
  na zadanie –„ Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości Majków”, o kwotę 30 000 zł.

  W dziale 750 – Administracja publiczna,
  rozdziale 75023- Urzędy gmin, zwiększenie ogółem o kwotę 17 868 zł, na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika odchodzącego na rentę
  W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
  rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się ogółem o kwotę 3 000 zł, na zwiększenie dotacji dla OSP Kierz Niedźwiedzi.
  W dziale 801- Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104, zwiększa się o kwotę 1600 zł, na wpłatę do innej gminy za dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego.
  W dziale 854– Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, zwiększają się o kwotę 1 200,00 zł z dotacji na finansowanie zakupu podręczników dla uczniów – wyprawka szkolna.

  W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015, zmiany w paragrafach wydatków .
  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109, zmiana kwot między paragrafami wydatków zadania 8.2 Funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II.

  Zwiększeniu ulega deficyt budżetu o kwotę 68 368,00 zł, który został pokryty z wolnych środków.

  W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały – Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2013 roku.
  - w zadaniu Nr 4 – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne, ul. Graniczna, na realizację zadania w tym nadzór zwiększa się o kwotę 5 000 zł, do wysokości 176 236,04 zł.

  W załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.,:
  - zmienia się wartość zadania 4- „Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym”, zwiększa się środki budżetu o kwotę 12 500 zł,
  - zmienia się wartość zadania 14 pn. „Przebudowa drogi do cmentarza w miejscowości Majków”, o kwotę 30 000 zł.
  W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok, dokonano zmiany w projektach:
  - zmienia się wartość zadania 5- „Rekreacyjno sportowy plac zabaw w Lipowym Polu Skarbowym”, zwiększa się środki budżetu jst.o kwotę 12 500 zł,

  W załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały - „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.” – zwiększa się kwota przychodów do wysokości 3 453 321,86 zł w tym wolne środki do kwoty 118 293,86 zł,
  W załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały - „Dotacje celowe w 2013 r.” zmienia się:
  - nazwę zadania dotacji dla SPZOZ,
  - zwiększa się kwotę dotacji do wysokości 18 000 zł, na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Kierz Niedźwiedzi.
  W załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały – Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zmiana wydatków:
  - w zadaniu 8.2.- Aktywizacja mieszkańców sołectwa, funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II, zmiana paragrafów wydatków.


  Data wprowadzenia: 2013-10-22 1530
  Data upublicznienia: 2013-10-22
  Art. czytany: 3238 razy

  » załącznik nr 1 - rozmiar: 17408 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 22528 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, - rozmiar: 117760 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne