(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 53/2022
» Zarządzenie Nr 52/2022
» Zarządzenie Nr 51/2022
» Zarządzenie Nr 50/2022
» 04.05.2022 r.
 • Zamówienia publiczne
 • 2013 (archiwum)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł

  Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3.335.028,00 zł

  31/07/2013 S147 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I.II.III.IV.VI. Polska-Skarżysko Kościelne: Usługi udzielania kredytu 2013/S 147-255812 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina Skarżysko Kościelne In.III.271.12.2013 ul. Kościelna 2a Punkt kontaktowy: Gmina Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2A, 26-115 Skarżysko Kościelne Osoba do kontaktów: Danuta Barwicka 26-115 Skarżysko Kościelne POLSKA Tel.: +48 412714480 / 412714466 E-mail: [email protected] Faks: +48 412714481 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.skarzysko.com.pl Adres profilu nabywcy: http://ugskarzysko.bip.doc.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności Ogólne usługi publiczne I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1)Opis II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3 335 028,00 PLN. II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Skarżysko Kościelne. Kod NUTS PL331 II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia będzie: CPV 66 11 30 00-5 usługi udzielania kredytu 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Skarżysko Kościelne do wysokości 3 335 028,00 PLN (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy (wydatki majątkowe) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów Gminy Skarżysko Kościelne w 2013 roku, z ostatecznym terminem spłaty w dniu 28.12.2028 r. 2. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego do wysokości 3 335 028,00 PLN w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.12. 2013 r. Udostępnienie kredytu następować będzie w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie nie później niż do godz. 12:00 na 1 dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy i datę jej przekazania. Planowane transze uruchomienia kredytu I transza w kwocie 1 000 000,00 do 27.9.2013 r. II transza w kwocie 1 000 000,00 do 29.11.2013 r. III transza do wysokości 1 335 028,00 do 30.12.2013 r. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwotach mniejszych niż określone w niniejszym zamówieniu bez konsekwencji finansowych oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. 4. Spłata kredytu następować będzie raz w roku w ratach o różnej wysokości, termin spłaty pierwszej raty do dnia 29.12.2017 r. 1) 1 rata w dniu 29.12.2017 r. w kwocie 350 000,00 PLN, 2) 2 rata w dniu 28.12.2018 r. w kwocie 100 000,00 PLN, 3) 3 rata w dniu 30.12.2019 r. w kwocie 350 000,00 PLN, 4) 4 rata w dniu 30.12.2020 r. w kwocie 100 000,00 PLN, 5) 5 rata w dniu 30.12.2021 r. w kwocie 100 000,00 PLN, 6) 6 rata w dniu 30.12.2022 r. w kwocie 300 000,00 PLN, 7) 7 rata w dniu 29.12.2023 r. w kwocie 300 000,00 PLN, 8) 8 rata w dniu 30.12.2024 r. w kwocie 400 000,00 PLN, 9) 9 rata w dniu 30.12.2025 r. w kwocie 400 000,00 PLN, 10) 10 rata w dniu 30.12.2026 r. w kwocie 400 000,00 PLN, 11) 11 rata w dniu 30.12.2027 r. w kwocie 400 000,00 PLN, 12) 12 rata w dniu 28.12.2028 r. w kwocie 135 028,00 PLN. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu/raty kredytu oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość przesunięcia terminu spłaty z zachowaniem terminu ostatecznej spłaty 28.12.2028 r. - bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej częściowej spłaty kredytu/raty kredytu dopuszcza się możliwość ustalenia nowego harmonogramu spłaty kredytu, nie wykraczającego poza ostateczny termin spłaty 28.12.2028 r., bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Odsetki za okres faktycznego korzystania z kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych, a spłacane co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący. Oprocentowanie kredytu zmienne – WIBOR 1M plus stała marża banku. Dopuszcza się możliwość obniżenia marży na wniosek Kredytobiorcy, za zgodą Banku. 6. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową lub hipoteka na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Skarżysko Kościelne jako działka nr 3348 o powierzchni 0,800 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 15 263. II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66113000 II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8)Części To zamówienie podzielone jest na części: nie II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie II.2)Wielkość lub zakres zamówienia II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres: II.2.2)Informacje o opcjach II.2.3)Informacje o wznowieniach II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji Rozpoczęcie 27.9.2013. Zakończenie 28.12.2028 Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1)Warunki dotyczące zamówienia III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN 2. Wadium należy wnieść najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 10.9.2013 r. do godz. 11:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku, nr 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003 z adnotacją „WADIUM – przetarg ozn. In.III.271.12.2013”. Do Oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium (dowód potwierdzający dokonanie operacji przelewu lub oświadczenie Wykonawcy o wniesieniu wadium). 5. Wadium wnoszone w pozostałych, wyżej wymienionych formach należy w oryginale dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art.46 ust.4a i ust.5 Ustawy Pzp. 7. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z prowadzonego z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. UWAGA W świetle zapisów art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”. III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących: III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego. 3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawcy występujący wspólnie, każdy oddzielnie, musi spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp, 5. Wykonawcy występujący wspólnie łącznie, muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących wykonawcy winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li wykonawcy w sposób wskazany w pkt. XV pakt. 1 lit. f). 7. W przypadku składania ofert przez Konsorcjum wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty w miejscu na nazwę i adres wykonawcy należy wpisać dane wykonawców tworzących konsorcjum, a nie firmę i adres pełnomocnika. III.1.4)Inne szczególne warunki Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie III.2)Warunki udziału III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp: a) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn.zm.), b) Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie c) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie d) Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie e) Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie Warunek ppkt 1 lit. b,c.d.e zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. X. ppkt. 2 lit. a 2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt. X. ppkt. 3 lit. a 3. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp. Zgodnie z art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym na podstawie art. 24 ust 2 pkt. 5ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia lub informacji o której mowa w pkt. X. ppkt. 4 Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt. XVI pakt. 2 i formie określonej w pkt. XV siwz: 1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do siwz Wymagana forma dokumentu – oryginał 2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do siwz, Wymagana forma dokumentu – oryginał b) zezwolenie lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności bankowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm. ) a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt. XV ppkt 1 lit. i) 3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp: a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do siwz. Wymagana forma dokumentu – oryginał b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt.. XV ppkt 1 lit. i) c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt. XV ppkt 1 lit. i) d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt. XV ppkt 1 lit i) e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt. XV ppkt 1 lit. i) f) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt. XV ppkt 1 lit. i) 4. Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z treścią art. 26 ust.2d ustawy z dołączą listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy albo informację o tym , że nie należy do grupy kapitałowej (wzór nr 4 załącznika do SIWZ ). Wymagana forma dokumentu – oryginał 5. Jeżeli w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8.10 i 11 Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenia właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 5-8,10 i 11 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt.. XV ppkt 1 lit. i) 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3: 6.1. lit. b) - d) i lit. f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 6.2. lit. e) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym art. 24 ust.1 pkt 4 – 8, 10 i 11 Pzp; 6.3. dokumenty, o których mowa w ppkt 6.1. lit a) i c) oraz ppkt 6.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 6.1. lit. b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 6.1. i ppkt.6.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt 6.3. stosuje się odpowiednio. Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem” zgodnie z opisem w pkt.. XV ppkt. 1 lit. i) 6.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 9. Dowód wniesienia wadium zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. XIII SIWZ. III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. III.2.3)Kwalifikacje techniczne Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie Sekcja IV: Procedura IV.1)Rodzaj procedury IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie IV.3)Informacje administracyjne IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: In.III.271.12.2013 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 10.9.2013 - 11:00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 10.9.2013 - 11:30 Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie VI.3)Informacje dodatkowe VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587700 VI.4.2)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej. 2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania następującego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp. 3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 7. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze. VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 26.7.2013

  Data wprowadzenia: 2013-07-31 0923
  Data upublicznienia: 2013-07-31
  Art. czytany: 3528 razy

  » Formularz ofertowy zał nr 1 do siwz - rozmiar: 105984 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 114269 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 170980 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Oświadczenie art 22 zał nr 2 do siwz - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie grupa kapitałowa zał nr 4 do siwz - rozmiar: 26624 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie zał nr 3 do siwz - rozmiar: 26112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozmiar: 218112 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » ZAŁ NR 10 do siwz - rozmiar: 17318317 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAŁ nr 11 do siwz - rozmiar: 30783720 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAŁ NR 12 do siwz - rozmiar: 14992704 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAŁ nr 13 do siwz - rozmiar: 1642991 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 14 do siwz - rozmiar: 297729 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAŁ nr 15 do siwz - rozmiar: 920966 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAŁ nr 16 do siwz - rozmiar: 1475365 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAŁ NR 17 do siwz - rozmiar: 246568 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAŁ NR 18 do siwz - rozmiar: 717673 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAŁ NR 19 do siwz - rozmiar: 4547 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 20 do siwz - rozmiar: 749989 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZAŁ NR 21 do siwz - rozmiar: 731379 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZAŁ NR 22 do siwz - rozmiar: 949628 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZAŁ NR 23 do siwz - rozmiar: 800512 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZAŁ NR 24 do siwz - rozmiar: 769356 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZAŁ NR 25 do siwz - rozmiar: 1775461 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » ZAŁ NR 26 do siwz - rozmiar: 1194682 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » ZAŁ NR 27 do siwz - rozmiar: 2799743 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał Nr 5 do SIWZ umowa - rozmiar: 70656 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zał nr 6 do siwz - rozmiar: 347628 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał nr 7 do siwz - rozmiar: 349679 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał nr 8 do siwz - rozmiar: 460294 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » zał nr 9 do siwz - rozmiar: 1225839 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 48640 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne