(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 14/2023
» Zarządzenie Nr 13/2023
» Zarządzenie Nr 12/2023
» Zarządzenie Nr 176/2022
» Zarządzenie Nr 175/2022
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XXIII
 • Projekt nr 1

  z dnia 03 września 2012 r.

  w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Końskie w przedmiocie powierzenia Gminie Końskie realizacji zadania publicznego dotyczącego zaspakajania zbiorowych potrzeb w zakresie przyjmowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 i art. 74 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz..1591 ze zm.);


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1. 1.Wyraża się zgodę na zawarcie przez Wójta Gminy porozumienia międzygminnego o przekazaniu Gminie Końskie, realizacji zadania własnego dotyczącego zaspokajania zbiorowych potrzeb w zakresie przyjmowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
  2. Przekazanie zadania nastąpi od dnia 1.07.2014 r. i będzie realizowane przez stworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach projektu pn. „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Końskie”, który obejmie także gminy: Stąporków, Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Bliżyn i Łączna, przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o. działające w imieniu Gminy Końskie w zakresie zadań gminy, o których mowa w ust.1.

  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  Sporządził: A. Skrzypczak  UZASADNIENIE

  Na podstawie art.3 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz. U. z 2012r poz.391 ze zmianami) utrzymanie czystości
  i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych Gminy. Stosownie do art.3 ust.2 pkt.2 tej ustawy Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności zapewniają budowę, utrzymanie
  i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
  Uchwałą Nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012r. przyjęto Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012 – 2018. W celu systematyzowania gospodarki odpadami komunalnymi, zastosowano podział województwa na 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem w każdym regionie min. 150 tys. mieszkańców. W skład Regionu 6 wchodzą Gminy powiatu koneckiego
  i skarżyskiego z wyznaczeniem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Końskie. Wolą wszystkich gmin Regionu 6 jest wspólne rozwiązywanie zadania własnego tych gmin z uwzględnieniem najkorzystniejszego aspektu finansowego. W celu uzyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Końskich złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu II Gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Zakłady zagospodarowania odpadów realizowane w ramach POIiŚ muszą mieć przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców. Dofinansowaniem może być objęte 85% kosztów kwalifikowanych Projektu.
  System wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi obejmie łącznie trzynaście gmin powiatów koneckiego i skarżyskiego, w tym poza gminą Skarżysko Kościelne i gminą Końskie, która przejmie zadania gmin, także gminy: Stąporków, Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka, Smyków, Skarżysko-Kamienna, Suchedniów, Bliżyn i Łączna. Gminy stanowiące system, w tym Gmina Skarżysko Kościelne będą miały obowiązek, za pośrednictwem firm odbierających i transportujących odpady dostarczać wszystkie odpady komunalne ze swojego terytorium przez oznaczony w porozumieniu okres. (wstępnie planuje się, że będzie to 15 lat) do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich, którego rozbudowy dotyczy w/w Projekt.  Data wprowadzenia: 2012-08-28 1049
  Data upublicznienia: 2012-08-28
  Art. czytany: 2848 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne