(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 53/2022
» Zarządzenie Nr 52/2022
» Zarządzenie Nr 51/2022
» Zarządzenie Nr 50/2022
» 04.05.2022 r.
 • Zamówienia publiczne
 • 2012 (archiwum)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne

  Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl ________________________________________ Skarżysko Kościelne: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne Numer ogłoszenia: 90923 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne Wspólny słownik zamówień (CPV) Kod CPV: 71410000-5 Usługi planowania przestrzennego Użyte w s.i.w.z.Studium- oznacza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne 1. Obowiązujące dokumenty planistyczne 1.1. Zamówienie niniejsze obejmuje wykonanie opracowania zmiany Studium na podstawie uchwały Nr VIII/26/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne zatwierdzonego uchwałą Nr XLIX/283/10 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 28 września 2010r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne. 1.2. Dla części obszaru gminy Skarżysko Kościelne tj. na terenie sołectw, w granicach administracyjnych Gminy wg stanu na rok 2000 - obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzone uchwałą Nr XVI/104/2000 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 20 czerwca 2000r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne. 1.3. Powołaną wyżej Uchwałą Nr XLIX/283/10 z dnia 28 września 2010r. a także - uchwałą Nr XXXVII/204/05 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie: aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne, przyjęto jako obowiązujące na obszarze Gminy Skarżysko Kościelne:: - uchwałę Nr XLVIII/279/98 Rady Miasta i Gminy w Wąchocku z dnia 18 czerwca 1998r. sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wąchock - w części dotyczącej ustaleń tego studium, w odniesieniu do sołectw Majków i Michałów w ich granicach administracyjnych oraz - uchwałę Nr XVI/72/99 Rady Gminy w Mirowie z dnia 8 grudnia 1999r. sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i gminy Mirów - w części dotyczącej ustaleń tego studium, w odniesieniu do sołectwa Kierz Niedźwiedzi w jego granicach administracyjnych. 1.4. Przyjęcie uchwał jw. nastąpiło w związku z przyłączeniem do gminy Skarżysko Kościelne sołectwa Kierz Niedźwiedzi - z terenu gminy Mirów i sołectw: Majków i Michałów - z terenu gminy Wąchock. Wymienione dokumenty oraz opracowania w przedmiotowym zakresie dostępne do wglądu w siedzibie Zamawiającego w godz. 7 30 - 15 30 . 2. Zakres i podstawa opracowania zmiany Studium 2.1 Opracowanie zmiany Studium obejmuje cały obszar gminy Skarżysko Kościelne. (5303 ha, 9 sołectw) tj: granicami obszaru objętego zmianą Studium są granice administracyjne Gminy Skarżysko Kościelne. 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne zawierającego: a. dokumentację tekstową w formie załącznika do uchwały Rady Gminy, obejmującą uwarunkowania, .ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań - 3 egz. b. opracowania graficzne, stanowiące załączniki do uchwały jw w skali l :10000 obejmujące: uwarunkowania, ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz granice obszarów wskazanych w art.10 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 2 komplety w formie papierowej oraz 1 egzemplarz kierunków zagospodarowania w formacie A-2 (laminowane), c opracowanie w formie elektronicznej na płycie CD całości opracowania (część tekstowa i graficzna) wraz z bezpłatnym programem do przeglądania plików graficznych i uwierzytelnioną kopią licencji na programy. - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717 z późn..zm.). oraz - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r.w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118 poz.1233) i przepisami odrębnymi. 2. sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155 póz 1298 ). - 2 kpl. w wersji papierowej oraz . w formie elektronicznej na płycie CD wraz z bezpłatnym programem do przeglądania plików graficznych i uwierzytelnioną kopią licencji na programy. 3. sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń zmiany Studium na środowisko, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz.1227 z późn.zm.) - 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD wraz z analizą i propozycją rozpatrzenia uwag i wniosków oraz przygotowaniem projektów obwieszczeń, pism i zawiadomień w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 4. przygotowanie wymaganych przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczącymi procedury sporządzania studium - projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień w tym - o przystąpieniu do zmiany Studium, skompletowanie niezbędnych podkładów mapowych dla potrzeb opracowań w zakresie przedmiotu zamówienia, uczestniczenie w sesjach Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym, na których podejmowane będą uchwały dotyczące zmiany Studium, w posiedzeniach Komisji Rady Gminy, Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz we wszystkich innych spotkaniach, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia - do czasu dokonania przez Wojewodę Świętokrzyskiego oceny zgodności z przepisami prawnymi uchwały Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym w sprawie uchwalenia zmiany Studium. 5. przygotowanie propozycji sposobu rozpatrzenia składanych wniosków dotyczących zmiany Studium. 6. prezentacja projektu zmiany Studium przed Gminną Komisją Urbanistyczno - Architektoniczną, 7. uzyskanie opinii i uzgodnień dotyczących projektu zmiany Studium od właściwych organów i instytucji wymaganych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w razie potrzeby wprowadzenie w związku z nimi odpowiednich poprawek w projekcie zmiany Studium. 8. przygotowanie i przekazanie projektu Zmiany Studium do publicznego wglądu. 9. analizę uwag wniesionych do projektu zmiany Studium, w tym przedłożenie Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne propozycji sposobu ich rozpatrzenia. 10. przygotowanie i przekazanie projektu zmiany Studium wraz z propozycją sposobu rozpatrzenia uwag w formie umożliwiającej przedstawienie Radzie Gminy w Skarżysku Kościelnym do uchwalenia, 11. skompletowanie dokumentacji formalno - prawnej prac planistycznych do projektu zmiany Studium do przedstawienia Wojewodzie Świętokrzyskiemu w celu oceny zgodności z przepisami prawa. 3. Etapy opracowania przedmiotu zamówienia (jak w pkt.III.2 s.i.w.z.) Etap I 1. czynności formalno-prawne związane z przystąpieniem do opracowania przedmiotu umowy o zamówienie publiczne: - analiza materiałów wejściowych do opracowania, w tym - obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne - przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień instytucji i organów opiniujących i uzgadniających - o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania Studium - skompletowanie niezbędnych podkładów mapowych w skali 1:10000. 2. wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej w wersji papierowej (mapy 1:10000) obejmującej stan własności , zainwestowania z analizą wydanych decyzjii o w.z.i z.t. z lat 2005-2011 , (z uwzględnieniem posiadanego opracowania w formie papierowej, w granicach administracyjnych Gminy wg stanu na rok 2000), Etap II 1. wykonania opracowania ekofizjjograficznego dla gminy Skarżysko Kościeln(z uwzględnieniem posiadanego opracowania w formie papierowej, w granicach administracyjnych Gminy wg stanu na rok 2000), 2. analiza i propozycja rozpatrzenie złożonych wniosków do zmiany Studium wraz z uzasadnieniem oraz wykazem i rysunkiem przedstawiającym położenie i rozmieszczenie terenów, co do których zostały wniesione wnioski 3. sporządzenie koncepcji projektu zmiany Studium - 1 kpl. oraz prezentacja opracowania Zamawiającemu i Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 4. uzyskanie pozytywnej opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczących koncepcji projektu zmiany Studium z uwzględnieniem ewentualnych uwag i wniosków G.K.U.A. Etap III 1. sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne, spełniającego wymogi przepisów prawa,- w wersji elektronicznej i papierowej, w ilości niezbędnej do dokonania uzgodnień i uzyskania opinii, 2. sporządzenie prognozy oddziaływania ustaleń Studium na środowisko 3. analiza i opracowanie propozycji rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w związku z udziałem społeczeństwa na podstawie art.42 ust.2 i pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu sporządzone na podstawie art.55 ust.3 - ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z przygotowaniem projektów zawiadomień, obwieszczeń, pism dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny jw. 4. wdrożenie procedury uzgadniania i opiniowania projektu zmiany Studium wraz z przekazaniem dokumentu jw. do uzgodnień i opinii, przygotowanie projektów pism. 5. dokonanie analizy uzyskanych opinii i uzgodnień wraz ze sporządzeniem stosownego wykazu opinii oraz wprowadzenie zmian wynikających z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień i ewentualne ponowne uzgodnienie i opiniowanie projektu zmiany Studium, Etap IV 1. czynności związane z wyłożeniem projektu zmiany Studium do publicznego wglądu - sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne do wyłożenia do publicznego wglądu, przekazanie opracowania Wójtowi Gminy - 1 egz, - przygotowanie projektów ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień o wyłożeniu projektu Studium, - udział w dyskusji publicznej wraz z przygotowaniem protokółu z dyskusji publicznej, 2. przeanalizowanie złożonych uwag do projektu zmiany Studium wraz z wykazem i przedstawieniem sposobu ich rozpatrzenia, wprowadzenie zmian do projektu Studium wynikających z uwzględnionych uwag z uzgodnieniem w niezbędnym zakresie 3. przekazanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skarżysko Kościelne wraz z listą nieuwzględnionych uwag, spełniającego wymagania do podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany Studium, - przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy jw. - prezentacja projektu dokumentu na sesji Rady Gminy. Etap V 1. przygotowanie i skompletowanie dokumentacji planistycznej w zakresie do przedstawienia Wojewodzie Świętokrzyskiemu w celu oceny zgodności z prawem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium, 2. w przypadku rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Świętokrzyskiego, stwierdzającego nieważność uchwały jak w pkt.1, ponowne wykonanie czynności, o których mowa w art.11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności zmiany Studium z obowiązującymi przepisami prawa, 3. sporządzenie 5 egzemplarzy uchwalonej zmiany Studium w formie papierowej (tekst i rysunek) w tym: 1 rysunek w formie umożliwiającej jego ekspozycję oraz - w wersji elektroniczne na płycie CD wraz z programem umożliwiającym jego wydruk (jpg. pdf) 4. sporządzenie dokumentacji prac planistycznych dot. czynności, o których mowa w art.11 powołanej ustawy z dnia 27 marca 2003r. o p.i z.p. w formie oprawionej (twarda oprawa) wraz z wykazem dokumentów.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj do 09-05-2012 do godz.: 10:00 w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej dwa zamówienia w zakresie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany i dysponuje odpowiednimi referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych do wykonywania prac planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian -zmiany nazwy, adresu i siedziby stron umowy, -zmiany wartości umowy ze względu na ustawową zmianę stawki podatku VAT, -danych osób wymienionych w § 6 umowy, oraz -zmiana terminów realizacji, która może nastąpić jedynie w następujących przypadkach: a) zmiany prawa lub obowiązujących norm (w okresie obowiązywania umowy) wywołujące konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu prac, b) konieczność wprowadzenia zmian rozszerzających zakres prac, które wynikną z decyzji jednostek uzgadniających, c) konieczność przeprowadzenia ponownej procedury, wynikającej z wprowadzenia zmian wnioskowanych na etapie wyłożenia do publicznego wglądu d) konieczność przeprowadzenia ponownej procedury wynikający ze względów formalnych, IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 26-115 Skarżysko Kościelne. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne, pok. 102 - SEKRETARIAT - I p. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy /-/Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2012-04-20 1509
  Data upublicznienia: 2012-04-20
  Art. czytany: 3912 razy

  » Formularz ofertowy - rozmiar: 53248 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Harmonogram rzeczowo-finansowy zał do umowy - rozmiar: 61440 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Modyfikacja SIWZ z dnia 27-04-2012 - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 58368 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Projekt umowy - rozmiar: 81920 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » SIWZ - zaktualizowana 27-04-2012 - rozmiar: 240640 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 1 do siwz - rozmiar: 27648 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 2 do siwz - rozmiar: 23552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 3 do siwz - rozmiar: 25600 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 4 do siwz - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 5 do siwz - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Załącznik nr 6 do siwz - rozmiar: 1909775 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Załącznik nr 7 do siwz - rozmiar: 51040044 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 49664 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne