(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Kadencja 2018 - 2023 (2020 rok)
Statut Gminy
Projekty uchwał
Aktywny e-Samorząd
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Zamówienia publiczne
Imienne wykazy głosowań
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 53/2022
» Zarządzenie Nr 52/2022
» Zarządzenie Nr 51/2022
» Zarządzenie Nr 50/2022
» 04.05.2022 r.
 • Zamówienia publiczne
 • 2012 (archiwum)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji

  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Św. Anny i Michałów Rudka, w gminie Skarżysko

  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
  www.ugskarzysko.bip.doc.pl
  ________________________________________
  Skarżysko Kościelne: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Św. Anny i Michałów Rudka, w gminie Skarżysko Kościelne
  Numer ogłoszenia: 66365 - 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
  SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481.
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl
  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Św. Anny i Michałów Rudka, w gminie Skarżysko Kościelne.
  II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dokumentacja projektowa opracowana będzie w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę. Opracowania projektowe będą zawierać wszystkie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia , zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy. Każdy z egzemplarzy opracowania projektowego będzie zawierał oświadczenie projektanta o spełnieniu powyższych wymagań. Opracowania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu przekazania ich Zamawiającemu. Dokumentacja nie może być opisana przez wskazanie znaków towarów, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką rozwiązania i nie można go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważny i podane jest określenie co stanowić będzie o równoważności zaproponowanego rozwiązania. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać w 3 odrębnych opracowaniach: Opracowanie I zatytułowane: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Polna i ul. Sosnowa dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Skarżysko Kościelne i Grzybowa Góra. Opracowanie II zatytułowane: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Św. Anna dla przedsięwzięciapn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Majków, ul Św. Anny. Opracowanie III zatytułowane: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w miejscowości Michałów Rudka dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów Zakres rzeczowy opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej: - Opracowanie I Obejmuje teren od zaprojektowanej studni na sieci grawitacyjnej S42 w ul. Polnej w miejscowości Skarżysko Kościelne do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grzybowa Góra (do skanalizowania przyległe do drogi tereny na długości ok. 500 m drogi) oraz teren od zaprojektowanej studni na sieci grawitacyjnej S87 w ul. Świętokrzyskiej w miejscowości Grzybowa Góra do budynku mieszkalnego na działce nr ewid. gr. 700 przy ulicy Sosnowej w miejscowości Grzybowa Góra (do skanalizowania przyległe do drogi tereny na długości ok. 200 m drogi). Projektant winien zaprojektować kanalizację ściekową wraz z przykanalikami do granic nieruchomości uwzględniając uwarunkowania terenu oraz istniejącą i planowaną zabudowę przy ulicy Polnej. Projektant winien uzgodnić opracowanie w Referacie inwestycji w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym. Projektant winien uzgodnić rozwiązanie projektowe kanalizacji oraz uzyskać zgody i zawrzeć umowy na wejście w teren dróg oraz na działki prywatne. Projektant winien przygotować stosowne wnioski z załącznikami graficznymi i opisowymi do uzyskania decyzji administracyjnych: lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowych bądź innych koniecznych z punktu widzenia prawa. Do projektanta należeć będzie opracowanie map do celów projektowych. - Opracowanie II Obejmuje teren od zaprojektowanej studni na sieci grawitacyjnej S159 w ul. Św. Anny w miejscowości Majków do działki nr ewid. gr.2 na końcu ulicy Św. Anny (do skanalizowania przyległe do drogi tereny na długości ok. 1900 m drogi). Projektant winien zaprojektować kanalizację ściekową wraz z przykanalikami do granic nieruchomości uwzględniając uwarunkowania terenu oraz istniejącą i planowaną zabudowę przy ulicy Św. Anny. Projektant winien uzgodnić opracowanie w Referacie inwestycji w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym. Projektant winien uzgodnić rozwiązanie projektowe kanalizacji oraz uzyskać zgody i zawrzeć umowy na wejście w teren dróg oraz na działki prywatne. Projektant winien przygotować stosowne wnioski z załącznikami graficznymi i opisowymi do uzyskania decyzji administracyjnych: lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowych bądź innych koniecznych z punktu widzenia prawa. Do projektanta należeć będzie opracowanie map do celów projektowych. - Opracowanie III Obejmuje teren od zaprojektowanej studni na sieci grawitacyjnej S9 w miejscowości Michałów do działki nr ewid. gr. 257-1 nr domu 1 w Michałowie (do skanalizowania przyległe do drogi tereny na długości ok. 500 m drogi). Projektant winien zaprojektować kanalizację ściekową wraz z przykanalikami do granic nieruchomości uwzględniając uwarunkowania terenu oraz istniejącą i planowaną zabudowę Michałowa Rudki. Projektant winien uzgodnić opracowanie w Referacie inwestycji w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym. Projektant winien uzgodnić rozwiązanie projektowe kanalizacji oraz uzyskać zgody i zawrzeć umowy na wejście w teren dróg oraz na działki prywatne. Projektant winien przygotować stosowne wnioski z załącznikami graficznymi i opisowymi do uzyskania decyzji administracyjnych: lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowych bądź innych koniecznych z punktu widzenia prawa. Do projektanta należeć będzie opracowanie map do celów projektowych. Termin wykonania opracowań: Ustala się następujące terminy umowne opracowań projektowych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, 1) termin rozpoczęcia realizacji prac projektowych równoznaczny z datą podpisania umowy 2) termin opracowania wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dla każdego opracowania - 7 tygodni od daty podpisania Umowy, 3) termin opracowania wniosków o wydanie wszystkich decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 20 tygodni od daty podpisania Umowy, 3) termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej równoznaczny z zakończeniem wszystkich prac objętych zamówieniem i przekazaniem jej Zamawiającemu wykonać do 10.12.2012 r. Każde z opracowań winno obejmować: a) Opracowanie mapy do celów projektowych wraz z niwelacją terenu i uzupełnieniem ewentualnych brakujących na mapie obiektów, urządzeń podziemnych lub naziemnych, tj. mapy lokalizacyjne, mapy ewidencyjne, b) Wykonanie badań geologicznych i opracowania geotechnicznego dla potrzeb inwestycji, c) Uzyskanie zgody na wejście w teren z kanalizacją przez tereny dróg i prywatne, d) Uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych, e) Opracowanie dokumentacji: -dokumentację należy wykonać zgodnie z decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -w ramach zamówienia należy opracować: projekty budowlane, projekty wykonawcze oraz inne prace i opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę, oraz inne umożliwiające wykonanie robót budowlanych, -dokumentacja winna spełniać wszystkie wymogi obowiązującego prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów. Zakres i forma opracowań dokumentacyjnych winna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz.1133 z 2003r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 roku Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) -dokumentacja projektowa winna zawierać w szczególności następujące opracowania - projekty: - projekt zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, -projekty budowlane i wykonawcze, -przedmiary robót ( wraz ze szczegółowymi wyliczeniami ilości robót), kosztorysy ofertowe oraz kosztorysy inwestorskie dla wszystkich robót objętych dokumentacją ( kosztorysy inwestorskie opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego Dz. U. Nr 130 poz.1389 z 2004 r.) -specyfikacje techniczne robót, -inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki, -dokumentację geotechniczną, -dokumentację dotyczącą wykonania drogi dojazdowej i zjazdu z drogi publicznej do przepompowni, -dokumentację zasilania w energię elektryczną przepompowni ścieków, -opracowanie dotyczące ogrodzenia terenu przepompowni ścieków, -informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia -wszelkie inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji wynikających z decyzji i warunków wydanych dla potrzeb dokumentacji, dokumentację projektową tj. projekty budowlano-wykonawcze należy opracować w 5 egzemplarzach. Kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, przedmiary robót, szczegółowe Specyfikacje Techniczne i inne opracowania niezbędne dla kompletności dokumentacji w 3 egzemplarzach oraz na nośniku CD-ROM w formacie PDF. -Wykonawca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, uprawnienia, zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego -Wykonawca zobowiązany jest do: - uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, -przeprowadzenie stosownie do potrzeb dodatkowych uzgodnień, umów na wejście w teren z inwestycją, -warunki techniczne do projektowania, zabezpieczenia lub przebudowy innych sieci i urządzeń wykonawca uzyska we własnym zakresie, Projektant zobowiązuje się do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. Projektant w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywanymi na podstawie opracowanego projektu robotami w tym przybycia na budowę na każde żądanie Zamawiającego. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
  II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) WADIUM
  Informacja na temat wadium: W kwocie 3.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy nr: 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do granic nieruchomości w ul. Polna, ul. Sosnowa, ul. Św. Anny i Michałów Rudka, w gminie Skarżysko Kościelne. Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
  III.2) ZALICZKI
  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
  III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wykonali co najmniej dwie usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługa została wykonana należycie tj. co najmniej dwie usługi w zakresie opracowania dokumentacji projektowania sieci wodno - kanalizacyjnej
  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Wymagana jest co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej oraz przedłoży oświadczenie, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia
  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
  III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWY
  Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania zamówienia, ustalonych w umowie w przypadkach: a) niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z umowy, b) innych istotnych powodów niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego. c) wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT od towarów i usług, d) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub nr rachunku Wykonawcy w przypadku ich zmiany. e) zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ wraz z załącznikami w wersji papierowej można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 118 26-115 Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a.
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a /sekretariat/, pok. nr 102.
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
  Wójt Gminy

  /- / Zdzisław Woźniak


  Data wprowadzenia: 2012-03-22 1225
  Data upublicznienia: 2012-03-22
  Art. czytany: 3538 razy

  » Druk oświadczenia stosownie do art.22 ust.1 zał nr 2 - rozmiar: 43520 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Druk wykazu osób zał nr 4 - rozmiar: 45056 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie uprawnienia osób zał nr 8 - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie z art 24 ust.1 pkt.2 zał nr 6 - rozmiar: 44544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Oświadczenie z art 24 ust.1 zał nr 5 - rozmiar: 42496 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz wykonanych usług zał nr 3 - rozmiar: 30208 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » zaktualizowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 233472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zaktualizowany formularz oferty zał nr 1 - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zaktualizowany wzór umowy zał nr 7 - rozmiar: 92160 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zmiana SIWZ z dnia 22-03-2012 - rozmiar: 41472 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne