(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 25/2024
» Zarządzenie Nr 24/2024
» Zarządzenie Nr 23/2024
» Zarządzenie Nr 22/2024
» Imienny wykaz głosowań_Sesja LIX z dnia 28 lutego 2024 r.
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XVII
 • Projekt nr 4

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.

  UCHWAŁA XVII/…/2012
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 28 lutego 2012 r.

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


  RADA GMINY UCHWALA, co następuje:


  § 1

  Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
  § 2

  Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

  § 3

  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2012 roku” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

  § 4

  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
  § 5

  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.


  § 6

  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

  § 7

  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

  § 8

  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Dotacje celowe w 2012 r.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 8 do niniejszej uchwały.
  § 9

  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. pod nazwą: „Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.” otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 9 do niniejszej uchwały.

  § 10

  W Uchwale Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. dodaje się załącznik Nr 11 pod nazwą: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.”, który otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 10 do niniejszej uchwały.

  § 11

  Paragraf 3 Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie:

  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 302 510,89 zł, który zostanie pokryty
  przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie - 2 039 036,25 zł,
  - pożyczek w kwocie - 0,00 zł,
  - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł,
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
  – 1 263 474,64 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 4 699 226,89 zł, rozchody w wysokości 1 396 716,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały .

  § 12

  Paragraf 4 Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie:

  W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 50 000 zł,
  2) celową w wysokości - 50 000 zł,
  z przeznaczeniem
  a) na zarządzanie kryzysowe (R.75421) - 40 000 zł,
  b) na realizację inicjatyw lokalnych ( R.75818) - 10 000 zł,

  § 13


  Paragraf 6 Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 35 700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44 792,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 14

  Paragraf 7 Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 3 500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) oraz wydatki w kwocie 3 614,05 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) .  § 15

  Paragraf 8 pkt 2 Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie:

  2. Dotacje celowe na łączną kwotę – 1 079 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
  § 16

  Paragraf 9 Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie:

  Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),
  1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym:
  1.a) kredyty 500 000,00 zł,

  2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 039 036,25 zł w tym:
  2.a) kredyty 2 039 036,25 zł,

  3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 396 716,00 zł, w tym
  3.a) kredyty 1 396 716,00 zł,
  4) na wyprzedzające finansowanie 1 083 157,00 zł w tym:
  4.a) z tytułu pożyczek w kwocie 1 083 157,00 zł.

  § 17

  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 16 niniejszej uchwały.

  § 18

  Paragraf 12 Uchwały Nr XVI/90/2012 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2012 r. otrzymuje brzmienie:

  Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 169 469,00 zł, zgodnie z załącznikiem
  Nr 9 do niniejszej uchwały.

  § 19
  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 20
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  Data wprowadzenia: 2012-02-21 1518
  Data upublicznienia: 2012-02-21
  Art. czytany: 3667 razy

  » załączniki 3,4,5,6,7,8,9,10 - rozmiar: 141312 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 1 - rozmiar: 19968 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » załącznik nr 2 - rozmiar: 29696 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne