(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 9/2023
» Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r
» Zarządzenie Nr 8/2023
» Zarządzenie Nr 7/2023
» Zarządzenie Nr 6/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XVII
 • Projekt nr 8

  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 p.n: ,,Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfi

  UCHWAŁA Nr XVII/../12
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 28 lutego 2012r

  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 p.n: ,,Od marginalizacji do aktywizacji – eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm.), w związku z art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 Nr 175 poz. 1362 z późn. zmianami) oraz Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

  RADA GMINY uchwala co następuje:

  § 1

  Zatwierdza się projekt systemowy na rok 2012, pod nazwą ,,Od marginalizacji do aktywizacji-eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” o wartości: 142 544,00 PLN, realizowany w ramach Działania 7.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 2

  W celu realizacji projektu Gmina Skarżysko Kościelne przeznacza jako wkład własny środki finansowe w wysokości 10,5% alokacji projektu tj. o wartości kwoty 142 544,00 PLN. Wkład własny wynosi: 14 967,10 PLN (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset siedem złotych dziesięć groszy).
  § 3

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 4

  Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

  Sporządziła
  Jadwiga Piętka
  Uzasadnienie


  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Skarżysko Kościelne do realizacji projektu systemowego w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój
  i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

  1. Informacje ogólne o projekcie.
  W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu pn. „Od marginalizacji do aktywizacji eliminowanie wykluczenia społecznego w Gminie Skarżysko Kościelne” wynosi w roku 2012 – 142 544,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 14 967,10 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kościelnym dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.

  2. Uzasadnienie realizacji projektu:
  Dane statystyczne potwierdzające potrzebę realizacji projektu.
  Poziom bezrobocia ze względu na płeć w Gm. Skarżysko Kość. wg danych PUP w Skarżysku Kamiennej w ostatnich latach kształtował się następująco:
  30.10.2011r. 640 osoby (o) z czego 302 mężczyzn (m) tj. 47,19 %, 338 kobiet (k) tj. 52,81 %
  31.12.2010 r. 704 (o) z czego 377 (m) tj. 53,55 %, 327 (k) tj. 46,45 %
  31.12.2009 r. 702 (o) z czego 361 (m) tj. 51,42%, 341 (k) tj. 48,58 %.
  Z przedstawionych danych wynika iż w gm. Skarżysko Kość. bezrobocie w 2011 r. spadło o 9,06% w stosunku do grudnia 2010 lecz nadal jest ono wysokie (ponad 10%).
  Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych gr. kształtuje się następująco (dane PUP Skarżysko Kamienna na dn. 30.10.2011)
  -liczba os. bezrobotnych w wieku 25-34 l. -171 w tym 107 K, (62,57%)
  -liczba os. bez doświadczenia zawodowego 128 w tym 74 K (57,81%)
  -liczba os. bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (czyli bez konkretnych kwalifikacji/umiejętności)- 167 w tym 94K (56,29%)

  Realizacja projektu będzie miała wpływ na rodziny uczestników oraz ich najbliższe otoczenie. Zdobycie zatrudnienia przez osoby bezrobotne wiąże się z wyjściem tych osób z systemu pomocy społecznej, daje szansę poprawy sytuacji rodziny i postrzeganie tych osób przez społeczność lokalną. Dzięki uczestnictwu w projekcie osoby bezrobotne zostaną objęte wielopłaszczyznowym wsparciem (pomoc finansowa, psychologiczna, doradcy zawodowego, kursy zawodowe itp.) dzięki czemu poprawi się ich sytuacja społeczno-materialna.

  Cel główny:
  Zwiększenie potencjału zawodowego 6 os. bezrobotnych (6k,) z terenu gm. Skarżysko Kościelne od 01.01.2012r do 31.12.2012 r.

  Cele Szczegółowe:
  1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 6 os (6 k,) w m. 04-12
  2. Wzmocnienie psychologiczne 6 os (6 k,) w m. 04-12
  3. Zdobycie wiedzy z zakresu poruszana się po rynku pracy 6 os (6 k) poprzez szereg szkoleń w m. 04-12
  4. Poprawienie sytuacji społeczno-materialnej 6 rodzin w m. 04-12

  3. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
  Głównymi adresatami projektu będą kobiety, gdyż to one mają największy problem ze znalezieniem pracy, posiadają niskie lub nieaktualne umiejętności zawodowe. W projekcie 2011 brało udział 8 os. W 2012 r. wsparciem obejmiemy 6 nowych os. bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo z terenu Gm. Skarżysko Kość. korzystających ze wsparcia GOPS w wieku aktywności zawodowej. Projekt zakłada kompleksowe podejście do problemów kobiet bezrobotnych, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy z racji pełnienia swoich ról społecznych matki, gospodyni domowej.

  4. Działania zaplanowane w projekcie:
  a) 12 h „Warsztatów Trening Kompetencji Społecznych” obejmujące tematykę: zakładania działalności gosp. i pozyskiwania środków na jej uruchomienie, organizacji własnego czasu, umiejętności planowania
  b) 12 h „Warsztatów z doradcą zawodowym”, cel określenie predyspozycji uczestników do podjęcia pracy. przygotowanie dla każdego CV i listu motywacyjnego oraz przekazanie praktycznych wskazówek nt. poruszania się po rynku pracy. Warsztaty ukierunkują uczestników co do wyboru kursu zawodowego.
  c) 12 h „Warsztaty z psychologiem” - tematyka komunikacji interpersonalnej, radzenie sobie ze stresem, agresją, asertywnością, bezradnością, wiara we własne siły, rozwiązywanie konfliktów, wzmacnianie umiejętności społecznych.
  d) kursy zawodowe podnoszące kompetencje i umiejętności.
  e) Dla części uczestników planuje się działanie w zakresie skierowania i sfinansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, jeśli na etapie analizy predyspozycji uczestnika zostanie zdiagnozowana taka potrzeba. Przewiduje się konieczność kontynuowania tego instrumentu w latach kolejnych dla określonej grupy osób (kryt. dostępu 4).

  5. Rezultaty projektu.
  Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów projektu:
  - 6 os. w tym 6 kobiet - klienci instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej integracji
  – 6 os., w tym 6 kobiet- liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów.


  Data wprowadzenia: 2012-02-21 1504
  Data upublicznienia: 2012-02-21
  Art. czytany: 3196 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne