(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zamówienia w trybach ustawy dostępne pod linikiem
» Projekt Nr 1
» Projekt Nr 2
» Projekt Nr 3
» Projekt Nr 4
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XVII
 • Projekt nr 11

  zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim osobie fizycznej.

  UCHWAŁA NR XVII/…/12
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 28 lutego 2012r.

  w sprawie: zamiaru przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim osobie fizycznej.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) i art.5 ust. 5g ustawy z dnia
  07 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami )

  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1. Z dniem 1 września 2012 r. podejmuje się zamiar przekazanie prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim osobie fizycznej, w trybie i na zasadach określonych w art. 5 ust 5g – 5 r ustawy o systemie oświaty.

  § 2. Szkole, o której mowa w § 1 pozostawia się dotychczasowy stopień organizacyjny oraz obwód w dotychczasowych granicach.

  § 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Skarżysko Kościelne do :
  1. dokonania czynności określonych w art. 5 ust. 5l i 5n ustawy o systemie oświaty,
  2. zawarcia umowy, o której mowa w art. 5 ust. 5g i 5h ustawy o systemie oświaty,
  z podmiotem przejmującym prowadzenie szkoły, o której mowa w § 1.

  § 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Sporz:
  Monika Mączyńska
  Sekretarz Gminy

  U Z A S A D N I E N I E

  Zgodnie z art. 5 ust.5g ustawy o systemie oświaty, jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.
  1/. Uwarunkowania demograficzne – aktualnie w szkole w naukę pobiera 38 uczniów i według danych z ewidencji ludności w najbliższym czasie nie przewiduje się znacznego wzrostu demograficznego w tej populacji.
  „0” I II III IV V VI
  6 4 5 5 5 5 8

  2/. Warunki nauki i pracy – przekazanie prowadzenia szkoły osobie fizycznej nie będzie mieć negatywnego wpływu na warunki nauki i dostępność do edukacji. Obniżenie kosztów zatrudnienia personelu pozwoli na odejście od łączenia klas, co pozwoli na lepszą realizację podstawy programowej. Zmienią się natomiast warunki zatrudnienia pracowników pedagogicznych oraz obsługi – nowe warunki pracy i płacy ustali podmiot przejmujący prowadzenie szkoły, na podstawie Kodeksu Pracy).
  3/. Warunki ekonomiczne – w ostatnim okresie czasu następował systematyczny wzrost wydatków
  z budżetu gminy na realizację zadań oświatowych, a prognozowana subwencja w coraz mniejszym stopniu pokrywać będzie te wydatki. Koszty związane z prowadzeniem w/w szkoły finansowane będą z otrzymywanej na ten cel dotacji z Gminy, a dotowanie placówki prowadzonej przez inny niż jst podmiot będzie dla budżetu gminy korzystniejsze.
  4/. Uwarunkowania społeczne – przekazanie prowadzenia szkoły innemu podmiotowi jest rozwiązaniem lepszym dla lokalnej społeczności niż jej likwidacja. Szkoła nadal funkcjonować będzie w środowisku lokalnym, pełniąc te same funkcje, nie ogranicza się dostępności do nauki, nie dochodzi również do likwidacji miejsc pracy – zmienią się tylko warunki pracy i wynagrodzenia.
  Data wprowadzenia: 2012-02-21 1459
  Data upublicznienia: 2012-02-21
  Art. czytany: 2340 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne