(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zamówienia w trybach ustawy dostępne pod linikiem
» Projekt Nr 1
» Projekt Nr 2
» Projekt Nr 3
» Projekt Nr 4
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XIII
 • Projekt nr 1

  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

  - projekt nr 1-
  UCHWAŁA NR XIII/../11
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 26 października 2011 r.

  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej.


  Rada Gminy Skarżysko Kościelne uchwala, co następuje:

  § 1.

  Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej, wniesieniem w 2011 roku wkładu pieniężnego w wysokości 2 835 000 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie nowych 5 670 (słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt ) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział z czego:
  - kwota 1 870 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych ) zostanie wniesiona przez Gminę Skarżysko – Kamienna.
  - kwota 965 000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) zostanie wniesiona przez Gminę Skarżysko Kościelne.

  § 2.

  1.W wyniku podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 1 wspólnicy obejmą:
  - Wspólnik Gmina Skarżysko- Kamienna 3 740 (słownie: trzy tysiące siedemset czterdzieści) ) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł każdy,
  - Wspólnik Gmina Skarżysko Kościelne 1 930 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści ) nowo utworzonych udziałów po 500,00 zł każdy.
  2. Po dokonaniu podwyższenia, kapitał zakładowy spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej wyniesie 64 599 000,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych ) tj. 129 198 ( słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy , z czego:
  - na Wspólnika Gminę Skarżysko-Kamienna, przypadnie -116.764 udziałów (tj. 90,38 % kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników),
  - a na Wspólnika Gminę Skarżysko Kościelne przypadnie – 12.434 udziałów (tj. 9,62 %
  kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników).

  § 3.

  Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy działającego w imieniu Gminy Skarżysko Kościelne
  jako Zgromadzenie Wspólników w spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej do podjęcia stosownej uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 2 835 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych ) , poprzez utworzenie nowych 5 670 (słownie: pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział.

  § 4.

  Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy działającego w imieniu Gminy Skarżysko Kościelne jako Zgromadzenie Wspólników w spółce pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej do dokonania zmian Umowy spółki pn. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej .
  § 5.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 6.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  U Z A S A D N I E N I E

  Gmina Skarżysko Kościelne wspólnie z Gminą Skarżysko-Kamienna jest udziałowcem w spółce „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej”. Dlatego też na każde działania wspólników musi wyrażać zgodę właściwa Rada Gminy.
  Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności realizacji Uchwały Nr XLVI/264/10 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pn.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku – Kamiennej. Środki na ten cel są zaplanowane w Uchwale Nr V/17/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skarżysko Kościelne na 2011 r. oraz w Uchwale NR V/18/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 .


  Data wprowadzenia: 2011-10-19 1430
  Data upublicznienia: 2011-10-19
  Art. czytany: 3634 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne