(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 9/2023
» Wykaz udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych za IV kwartał 2022 r
» Zarządzenie Nr 8/2023
» Zarządzenie Nr 7/2023
» Zarządzenie Nr 6/2023
 • Projekty uchwał
 • Kadencja 2010-2014
 • SESJA XI
 • UCHWAŁA NR XI /… /11 RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE z dnia 16 września 2011 r.

  w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu.

  - projekt Nr 1-

  UCHWAŁA NR XI /… /11
  RADY GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  z dnia 16 września 2011 r.


  w sprawie zmiany uchwały Nr V/20/11 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu.


  Na podstawie art. 10 ust.2 oraz art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i w związku z art. 220 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 ze zm.)


  RADA GMINY uchwala, co następuje:

  § 1

  W uchwale Nr V/20/11 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu, zmienionej uchwałą Nr VIII/32/11 Rady Gminy w Skarżysku Kościelnym z dnia 30 marca 2011r § 1 otrzymuje nowe brzmienie:


  1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Skarżyskiemu na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko-Kamienna - Parszów w miejscowości Majków ul. Żeromskiego w km 1+720 do 2+377 wraz z budową chodnika”.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia porozumienia ze Starostą Skarżyskim na zadanie wymienione w pkt. 1.
  3. Na realizację zadania wymienionego w pkt. 1 zostanie przekazana Powiatowi Skarżyskiemu w 2011 roku dotacja celowa na pomoc finansową w kwocie 430 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych).”


  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarżysko Kościelne.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Uzasadnienie

  Udzielanie pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego wynika z niżej wymienionych przepisów :

  Art. 10 ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
  Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

  Art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
  1. Z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa.
  2. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1, jest umowa.

  Art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U . Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
  Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą.
  Dotacja celowa na pomoc finansową przekazana zostanie dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 0576T Skarżysko- Kamienna – Parszów w miejscowości Majków ul. Żeromskiego w km 1+720 do 2+377 wraz z budową chodnika” w kwocie 430 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych).
  Zmiana uchwały wynika z pisma Zarządu Dróg Powiatowych informującego, że po otwarciu ofert do wykonania zadania brakuje 260 000 zł i zabezpieczenie środków w budżecie ze strony Gminy w wysokości 50 % tej kwoty czyli 130 000 zł umożliwi rozstrzygnięcie przetargu. W tej sytuacji należy zwiększyć wartość pomocy finansowej o 130 000 zł do kwoty łącznej 430 000 zł.


  Data wprowadzenia: 2011-09-09 0902
  Data upublicznienia: 2011-09-09
  Art. czytany: 2866 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne