(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości
» Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
» Petycja Nr 3
» Kontrole zewnętrzne - 2022 rok
» 18.07.2022 r.
 • Zamówienia publiczne
 • 2011 (archiwum)
 • Udzielenie Gminie Skarżysko Kościelne kredytu długoterminowego do wysokości 3 500 119,00 PLN

  Ogłoszenie o zamówieniu - Udzielenie Gminie Skarżysko Kościelne kredytu długoterminowego do wysokości 3 500 119,00 PLN

  30/08/2011 S165 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta I. II. III. IV. VI. PL-Skarżysko Kościelne: Usługi udzielania kredytu 2011/S 165-272998 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Gmina Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a Kontaktowy: Gmina Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne Do wiadomości: Danuta Barwicka 26-115 Skarżysko Kościelne POLSKA Tel. +48 412714480 / 412714466 E-mail: [email protected] Faks +48 412714481 Adresy internetowe Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.skarzysko.com.pl Adres profilu nabywcy http://www.ugskarzysko.bip.doc.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI Organ władzy regionalnej lub lokalnej Ogólne usługi publiczne Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)OPIS II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Udzielenie Gminie Skarżysko Kościelne kredytu długoterminowego do wysokości 3 500 119,00 PLN. II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 6 Główne miejsce świadczenia usług Gmina Skarżysko Kościelne. Kod NUTS PL331 II.1.3)Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów) 1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Gminy Skarżysko Kościelne w 2011 roku. Kwota kredytu do wysokości 3 500 119,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy sto dziewiętnaście złotych). 2. Planowany termin uruchomienia kredytu do wysokości 3 500 119,00 PLN w terminie do dnia 28.12.2011 r. I transza w kwocie 2 500 000,00 w dniu 25.11.2011r. II transza do wysokości 1 000 119,00 do 28.12.2011 r. Udostępnienie kredytów następować będzie w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwotach mniejszych niż określone w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. 3. Planowana spłata kredytu w 10 ratach od 28.12.2012 do 28.12.2021 r. 1) 1 rata 28.12.2012 r. 50 000,00 PLN; 2) 2 rata 27.12.2013 r. 50 000,00 PLN; 3) 3 rata 29.12.2014 r. 200 000,00 PLN; 4) 4 rata 28.12.2015 r. 500 000,00 PLN; 5) 5 rata 28.12.2016 r. 500 000,00 PLN; 6) 6 rata 28.12.2017 r. 500 000,00 PLN; 7) 7 rata 28.12.2018 r. 500 000,00 PLN; 8) 8 rata 28.12.2019 r. 500 000,00 PLN; 9) 9 rata 28.12.2020 r. 500 000,00 PLN; 10) 10 rata 28.12.2021 r. 200 119,00 PLN; 4. Odsetki od faktycznie wykorzystanego kredytu naliczane będą od kwoty aktualnego zadłużenia i pobierane w okresach miesięcznych (z uwzględnieniem lat przestępnych). Termin płatności odsetek ustala się na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od 30.11.2011 r. 5. Jeżeli dzień spłaty kapitału i odsetek zgodnie z podanym harmonogramem spłaty odsetek – spłata w ostatnim dniu miesiąca przypadnie na dzień wolny od pracy, to wówczas spłata nastąpi przed terminem tj. w ostatnim dniu roboczym w danym miesiącu. 6. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych – liczone comiesięcznie w oparciu o średnią arytmetyczną stawki WIBOR 1M ze wszystkich dni roboczych miesiąca poprzedzającego płatność odsetek, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku, powiększone o stałą marżę banku. 7. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Zamawiający złoży odmienną dyspozycję na piśmie. Powyższa sytuacja stanowić będzie podstawę do zmiany umowy kredytowej w części dotyczącej harmonogramu spłat kredytu. 8. Kredyt może być przeznaczony na refinansowanie: — wydatków poniesionych w roku budżetowym 2011 tj. na realizację zadań inwestycyjnych, — pomocy finansowej, — spłaty rat kredytów. 9. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu – stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową lub hipoteka na nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Skarżysko Kościelne jako działka nr 3348 o powierzchni 0,800 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 15 263 II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 66113000 II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) II.1.8)Podział na części Nie II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych Nie II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres II.2.2)Opcje II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 141 Pzp wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę. III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Nie III.2)WARUNKI UDZIAŁU III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust. 1 oraz którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. 1. Warunki udziału w postępowaniu określone na podstawie art. 22 ust. 1 oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania ustalonych warunków. — posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania- Wykonawca musi posiadać zezwolenie lub koncesję lub inne dokumenty zezwalające Wykonawcy na prowadzenie działalności gospodarczej objętej zamówieniem, — wiedza i doświadczenie - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie, — dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie, — sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 do SIWZ). Wykonawca musi złożyć pisemne oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z prowadzonego postępowania (zał. nr 4 do SIWZ). Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty metodą spełnia/nie spełnia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 i 2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1) 1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych na/wg druku - Załącznik nr 3 do SIWZ; 2. Koncesja lub zezwolenie lub inne dokumenty, z których będzie wynikało, że Wykonawca może prowadzić działalność gospodarczą objętą zamówieniem. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (art. 24 ust. 1) 1. Oświadczenie wykonawcy na/wg załącznika nr 4 do SIWZ o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – na/wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ; 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4. Aktulane zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5. Aktualna informacja z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6. Aktualna informacja z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pdpkt 2.2 - 2.4 i pdpkt 2.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: — nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, — nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony/e nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, — nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) pdpkt. 2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawiony/e nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pdpkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Do aktualności tego dokumentu mają odpowiednio zastosowanie terminy określone w pdpkt. a) i b). 3. Wykaz innych oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawcy 1. Wypełniony formularz ofertowy na/wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 2. Wypełniony harmonogram spłaty odsetek na/wg Załącznika nr 2 do SIWZ. 3. Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A) do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowania osób występujących w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów. W przypadku gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta nie zostanie podpisana przez wszystkich wspólników, należy przedłożyć dodatkowe dokumenty, z których będą wynikały uprawnienia wspólnika(ów) podpisujących ofertę (umowa spółki, pełnomocnictwo lub inne). 4. Dowód wniesienia wadium zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale III, pkt XII SIWZ. Oferta i oświadczenia wykonawcy muszą być złożone w formie oryginałów. inne dokumenty wymienione w punkcie IX muszą być złożone wraz z ofertą w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” /każda zapisana strona/. III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa III.2.3)Zdolność techniczna III.2.4)Zamówienia zastrzeżone Nie III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Nie III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi Nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1)RODZAJ PROCEDURY IV.1.1)Rodzaj procedury Otwarta IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia Najniższa cena IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna Nie IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą In.III.271.7.2011 IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych Dokumenty odpłatne Nie IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 10.10.2011 - 11:00 IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski. IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert) IV.3.8)Warunki otwarcia ofert Data: 10.10.2011 - 11:30 Miejsce Urząd Gminy Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna 2a, pokój 106, 26-115 Skarżysko Kościelne. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Nie VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Nie VI.3)INFORMACJE DODATKOWE VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA Tel. +48 224587801 Faks +48 224587700 VI.4.2)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy przysługują przewidziane w Pzp środki ochrony prawnej. 2. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania następującego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp. 3. Na podstawie art. 182 Pzp, odwołanie wnosi się: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób, b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 lit. a i b wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; d) jeżeli zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: — 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, — 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament Odwołań Urządu Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 26.8.2011

  Data wprowadzenia: 2011-08-30 1126
  Data upublicznienia: 2011-08-30
  Art. czytany: 3145 razy

  » Informacja z dnia 21-09-2011 - rozmiar: 36352 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Odpowiedź na pytania z 16-09-2011 - rozmiar: 40448 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Odpowiedź na zapytanie z dnia 07-09-2011 - rozmiar: 36864 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 117842 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 165358 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 203776 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 10 do siwz - rozmiar: 66411274 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 11 do siwz - rozmiar: 54959075 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 12 do siwz - rozmiar: 25113452 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 13 do siwz - rozmiar: 1642991 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 14 do siwz - rozmiar: 297729 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 15 do siwz - rozmiar: 920966 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 16 do siwz - rozmiar: 1475365 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 17 do siwz - rozmiar: 395984 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 18 do siwz - rozmiar: 854685 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 19 do siwz - rozmiar: 151393 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 1 - Formularz ofertowy - rozmiar: 44544 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 20 do siwz - rozmiar: 1411929 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 21 do siwz - rozmiar: 1406036 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 22 do siwz - rozmiar: 1819590 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 23 do siwz - rozmiar: 1558930 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 24 do siwz - rozmiar: 1332088 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 25 do siwz - rozmiar: 371658 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 26 do siwz - rozmiar: 1042389 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 27 do siwz - rozmiar: 626548 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 28 do siwz - rozmiar: 814311 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 29 do siwz - rozmiar: 786998 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 2 - harmonogram spłaty kredytu - rozmiar: 54784 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 30 do siwz - rozmiar: 364352 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 31 do siwz - rozmiar: 2069468 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 32 do siwz - rozmiar: 60530409 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 33 do siwz - rozmiar: 1830177 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 34 do siwz - rozmiar: 1382805 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 3 - Oświadczenie - rozmiar: 23040 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 4 - oświadczenie - rozmiar: 23552 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 5 - ogólne warunki umowy - rozmiar: 31744 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zał nr 6 do siwz - rozmiar: 45109864 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 7 do siwz - rozmiar: 12566353 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 8 do siwz - rozmiar: 1123231 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zał nr 9 do siwz - rozmiar: 1689089 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 50176 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2021


  Grzybowa Góra - 903

  Kierz Niedźwiedzi - 749

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 255

  Majków - 887

  Michałów - 249

  Skarżysko Kościelne - 2216

  Świerczek - 253  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne