(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV_wyciąg
» Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach IV_wyciąg
» 15.09.2023 r.
» obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
» Projekt Nr 7
 • Zamówienia publiczne
 • 2011 (archiwum)
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków ul. Dębowa Nr 379010T, na długości 636,55 mb

  Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków ul. Dębowa Nr 379010T, na długości 636,55 mb

  Skarżysko Kościelne: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków ul. Dębowa Nr 379010T, na długości 636,55 mb Numer ogłoszenia: 65361 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a, 27-115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2714466, faks 041 2714481. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków ul. Dębowa Nr 379010T, na długości 636,55 mb. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projektowany odcinek drogi wchodzi w ciąg komunikacyjny Starachowice - Skarżysko-Kamienna stanowi najbliższe połączenie miejscowości Michałów z miejscowością Skarżysko-Kamienna. Początek projektowanego odcinka 2+147,45 przyjęto na krawędzi drogi powiatowej Skarżysko-Kamienna - Parszów w miejscowości Majków. Koniec opracowania przyjęto w krawędzi drogi powiatowej ul. Staffa. Odcinek objęty opracowaniem dokumentacji wynosi 636,55 mb. Punkty początkowy i końcowy oraz punkty pośrednie zastabilizowano w terenie bolcami stalowymi f 12 mm . Wszystkie punkty główne trasy drogi dowiązano do punktów stałych w terenie. Oś projektowanej drogi stanowią linie proste przecinające się w punktach wierzchołkowych. Załamania trasy drogi wyokrąglono łukami poziomymi o następujących odpowiednio promieniach : R = 2500 m , R = 3000 m , R = 10000 m , Przebudowa drogi polegać będzie na: km 2+147,45 do 2+770 - po stronie prawej wykonaniu poszerzenia istniejącego, śladu jezdni do 5,50 m ( szer. poszerzenia około 0,7 m), - po stronie prawej wykonanie chodnika posadowionego , przy krawędzi jezdni o szerokości 2,00 m, - po stronie lewej wykonanie pobocza utwardzonego tłuczniowego o szer. 0,75 m , - po stronie lewej rów otwarty , - spadek jezdni jednostronny 1% do rowu na stronę lewą, - spadek chodnika 2% w kierunku jezdni, Droga w profilu podłużnym. Niweletę drogi zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu z zapewnieniem właściwego odwodnienia powierzchniowego . Dobrano wartości łuku pionowego o promieniu R = 2500 m , R = 3000 m , R = 10000 m Szczegóły pokazane są na rys. Nr 3 PROFIL PODŁUŻNY. Przekroje normalne . Zaprojektowano przekrój drogowy na całej długości projektowanego odcinka: - o szerokości korony 10,00 m , w tym szerokość jezdni 5,50 m , szerokość chodnika - prawostronne 2,00 m , - lewostronne 0,75 m pobocze tłuczniowe, - spadek nawierzchni na całym odcinku o wartości - 1 % jednostronny (lewy) Spadek poboczy 4-6 % w kierunku rowów przydrożnych . Rodzaje przekroi normalnych wraz z podanym kilometrażem lokalizacyjnym zawarte są na rysunku nr 5 PRZEKROJE NORMALNE. Konstrukcja nawierzchni. Zastosowano następujący rodzaj konstrukcji nawierzchni: km 2+147,45 do 2+770 a) wykonanie poszerzenia po stronie prawej szer. 0,7 m i gł. 46 cm - wykonanie na poszerzeniu po stronie prawej stabilizacji gruntu cementem RM=2,5 MPa grub. 20 cm - wykonanie na poszerzeniu po stronie prawej podbudowie tłuczniowej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm - warstwa podbudowy z asfalto-betonu BA 0/16 grubości 6 cm , b) nawierzchnia - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm , - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm , - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej grubości 4 cm . Szczegółowe dane zawarte są na rysunku nr 6 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE Odwodnienie drogi . Na projektowanym odcinku drogi zaprojektowano rodzaj odwodnienia powierzchniowego : w km 2+147,45 do 2+770 po stronie lewej wykonanie rowu otwartego gruntowego, Szczegóły dotyczące rowów przydrożnych, ich lokalizacji, rzędnych dna rowu oraz wymiarów pokazane są na rysunkach: nr 3 PROFIL PODŁUŻNY, nr 4 PRZEKROJE POPRZECZNE, nr 5 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE. Przepusty. W ciągu projektowanego odcinka drogi występuje przepust skrzynkowy 40x40 cm wraz ze studnią wpadową średnicy 1000 mm w km 2+706 L=9,0 m oraz przepust Ø 40 cm PEHD L=5,0 m wraz ze ściankami czołowymi pod drogą dojazdową do pól. Zjazdy. W celu zapewnienia właściwego dojazdu do posesji i pól uprawnych przyległych do drogi należy wykonać zjazdy do nieruchomości. Lokalizację zjazdów przedstawiono na Mapie sytuacyjno- wysokościowej Usytuowanie wysokościowe wjazdów do posesji prywatnych oraz na pola powinno być dostosowane do zaprojektowanej niwelety drogi. W celu właściwego zapewnienia zjazdu z drogi i wjazdu na w/w drogę oraz zachowania należytej estetyki w zagospodarowaniu pasa drogowego w/w drogi nawierzchnię na zjazdach do posesji zaprojektowano bitumiczną po stronie lewej oraz z kostki brukowej gr. 8 cm po stronie prawej. KONSTRUKCJA NA ZJAZDACH: Strona prawa: - koryto głębokości 20 cm - warstwa odsączająca z piasku 10 cm po zagęszczeniu - warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po zagęszczeniu - kostka kolor grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 Strona lewa: - koryto głębokości 20 cm - warstwa odsączająca z piasku 10 cm po zagęszczeniu - warstwa podbudowy tłuczniowej grubości 15 cm po zagęszczeniu - nawierzchnia bitumiczna dla ruchu KR1 grubości 5 cm po zagęszczeniu Urządzenia obce. Na trasie modernizowanej drogi nie występują urządzenia podziemne, które kolidowałyby z planowanym zakresem robót mającym charakter powierzchniowy. W otoczeniu drogi znajdują się słupy linii energetycznej NN bezpośrednio kolidujące z chodnikiem.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2011. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 15.03.2011r. o godz. 10:00. III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch robót budowlanych związanych z budową, przebudową dróg o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł każda (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców) • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 2) dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: -konstrukcyjno-budowlanej, • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 3) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian a) osób wymienionych w § 9 umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczności, na inne osoby posiadające co najmniej równoważne uprawnienia w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jeśli są wymagane) i spełniające wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji, b) terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, siły wyższej, niekorzystnych warunków meteorologicznych uniemożliwiających realizację umowy, nie wynikających z winy Wykonawcy oraz wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa § 3 pkt.3 umowy, c) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, d) danych teleadresowych w przypadku ich zmiany, e) numeru rachunku bankowego wykonawcy, w przypadku jego zmiany IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugskarzysko.bip.doc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne w siedzibie Zamawiającego pok. 118. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym, ul. Kościelna 2a, 26-115 Skarżysko Kościelne pok. 102 (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy / - / Zdzisław Woźniak

  Data wprowadzenia: 2011-02-25 1107
  Data upublicznienia: 2011-02-25
  Art. czytany: 4082 razy

  » Dokumentacja projektowa Zał nr 7 - rozmiar: 10856645 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Druki oświadczeń - zał nr 2 - rozmiar: 26921 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Formularz ofertowy zał nr 1 - rozmiar: 55808 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Odpowiedź na zapytanie z dnia 03-03-2011 - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - rozmiar: 38912 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Ogłoszenie o zamówieniu - rozmiar: 62464 bajtów
  Typ pliku: application/octet-stream
  » Projekt umowy - załącznik nr 3 - rozmiar: 121344 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - rozmiar: 441344 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Specyfikacje techniczne - zał nr 9 - rozmiar: 2246656 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Szczegółowa ST D05.03.05 warstwy ścieralnej dla kategorii KR-1 - rozmiar: 188928 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wyjaśnienie z dnia 02-03-2011 - rozmiar: 20992 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz osób zał nr 6 - rozmiar: 38400 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz wykonanych robót budowlanych - zał nr 5 - rozmiar: 34816 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Zaktualizowany formularz kosztorysu ofertowego zał nr 4 - rozmiar: 32768 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zaktualizowany przedmiar robót Zał nr 8 do siwz - rozmiar: 46592 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  » Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozmiar: 39936 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Skrzypczak
  Rejestr zmian:
  2011-11-09
  1. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do archiwum - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2011-03-31
  2. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2011-03-22
  3. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2011-03-04
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  7. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  8. Typ zdarzenia: usunięcie załącznika - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2011-03-03
  9. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  10. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak

  2011-02-25
  11. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  12. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  13. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  14. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  15. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  16. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  17. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  18. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  19. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  20. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  21. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  22. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Skrzypczak
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne