(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 14/2023
» Zarządzenie Nr 13/2023
» Zarządzenie Nr 12/2023
» Zarządzenie Nr 176/2022
» Zarządzenie Nr 175/2022
 • Stypendia szkolne
 • Rok szkolny 2010/2011
 • OGŁOSZENIE O STYPENDIUM SZKOLNYM 2010/2011

  Rok szkolny 2010/2011

  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2010/2011. Wnioski (wraz z kompletem załączników) przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a (pok.115).
  Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 351 zł netto / na osobę w rodzinie miesięcznie; dochód z gospodarstwa rolnego wynosi 207 zł/ha przeliczeniowy.
  Wnioski wraz z kompletem załączników można pobrać:
  • w siedzibie Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym ul. Kościelna 2a, pok. 115
  • na stronie internetowej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne:
  • www.ugskarzysko.bip.doc.pl

  Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
  /-/ Zbigniew Celski
  Skarżysko Kościelne dn., 31.08.2010 r.

  Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Skarżysko Kościelne odbywa się na podstawie ustawy o systemie oświaty (rozdz. 8a, art. 90 tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIX/164/05 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Skarżysko Kościelne z późn. zm.
  Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje :
  a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych , a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

  c) uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

  d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

  Pomoc jest przeznaczona na zakup zeszytów, podręczników i pomocy naukowych, odzieży sportowej, opłatę za kursy językowe i inne. Szerszy wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego znajduje się w zakładce „Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego”.


  Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form:
  1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu
  podręczników;
  3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki
  poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół
  ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
  kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
  4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe.

  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
  1) stypendium szkolne
  2) zasiłek szkolny
  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych – tzw. „zerówek”, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.
  Termin składania wniosków o stypendia szkolne – od 01 do 15 września 2010 roku.
  Wnioski należy składać do siedziby Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne:
  Skarżysko Kościelne , ul. Kościelna 2a (pokój Nr 115).
  UWAGA: Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, oraz o przyznaniu uczniowi innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.
  ZASIŁEK SZKOLNY
  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.


  Data wprowadzenia: 2010-08-31 1131
  Data upublicznienia: 2010-08-31
  Art. czytany: 3969 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Walkiewicz Michał
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne