A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
eSESJA
Uchwały Rady Gminy
Aktywny e-Samorząd
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Ogłoszenia
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Petycje
Gospodarka odpadami komunalnymi
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Rejestr instytucji kultury
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Spis Rolny 2020
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 97/2020
» Przetarg nieograniczony - Dostawa oleju napędowego grzewczego typu EKOTERM PLUS w latach 2020-2023 dla kotłowni w budynku Urzędu Gminy oraz kotłowni w Szkole Podstawowej w Skarżysku Kościelnym
» Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
» ZARZĄDZENIE NR 95/2020 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
» Projekt nr 5
 • Władze
 • Wójt Gminy
 • Zarządzenia Wójta
 • 2008
 • Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne

  14 listopad 2008r

  w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne za rok 2008.


  Działając na podstawie:
  - art. 4, art. 5 i art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
  - art. 44 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
  - oraz zarządzenia Nr 29/2006 Wójta Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 października 2006 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne (Załącznik Nr 4 - Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad weryfikowania w drodze inwentaryzacji stanu aktywów i pasywów wykazanego w księgach rachunkowych),  zarządzam co następuje:

  § 1

  Inwentaryzację roczną aktywów i pasywów za rok 2008 przeprowadza się w okresie od 20 grudnia 2008 r. do 10 stycznia 2009 r. według następującego planu:
  1) drogą spisu z natury:
  a) środków pieniężnych i depozytów w kasie Urzędu – według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
  b) druków ścisłego zarachowania – według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
  2) drogą uzyskania potwierdzenia salda:
  a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek (w tym udzielonych), posiadanych akcji i udziałów w spółkach – według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
  3) w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości (weryfikacja sald):
  a) należności spornych i wątpliwych,
  b) rozrachunków z pracownikami,
  c) rozrachunków publicznoprawnych,
  d) innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym:
  - gruntów,
  - wartości niematerialnych i prawnych,
  - środków trwałych w budowie,
  według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.  § 2

  Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
  1. Przewodniczący Komisji – Nowak Wiesława
  2. Z-ca Przewodniczącego – Stankiewicz Renata
  3. Członek Komisji – Michalska Monika
  4. Członek Komisji – Krupa Ksawery

  § 3

  Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenie instruktażu i szkolenia członków Komisji Inwentaryzacyjnej.

  § 4

  Zobowiązuję Z-cę Skarbnika do prawidłowego i terminowego dokonania wyceny inwentaryzowanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych. Różnice inwentaryzacyjne należy ująć w księgach 2008 roku.

  § 5

  Komisja Inwentaryzacyjna sporządza sprawozdanie z przebiegu i wyniku inwentaryzacji w terminie 5 dni po jej zakończeniu.

  § 6

  Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Skarbnikowi i Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

  § 7

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Data wprowadzenia: 2008-12-31 1301
  Data upublicznienia: 2008-12-31
  Art. czytany: 1708 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Anna Pocheć
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2019


  Grzybowa Góra - 933

  Kierz Niedźwiedzi - 757

  Lipowe Pole Plebańskie - 425

  Lipowe Pole Skarbowe - 274

  Majków - 899

  Michałów - 266

  Skarżysko Kościelne - 2258

  Świerczek - 263  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne