(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Projekt Nr 1
» Projekt Nr 2
» Projekt Nr 3
» Projekt Nr 4
» Projekt Nr 5
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie - przedłużenie terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Skarżysko Kościelne” o łącznej mocy nieprzekraczającej 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o mocy do 75 MW, w Skarżysku Kościelnym

  Skarżysko Kościelne, dnia 29.05.2023r.

  In.VI.6220.4.2023

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art.10 §1, art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. (Dz. U. z 2023 poz.775 z późn.zm.), art.74 ust.3, art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.),

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia,

  że w związku z koniecznością uzyskania wymaganej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, a także - stosownie do art. 74 ust.3 powołanej wyżej ustawy z dnia 03.10.2008r. tj. wymogiem zawiadomienia stron w drodze obwieszczenia, w trybie art.49 Kpa. o każdym etapie toczącego się postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „Skarżysko Kościelne” o łącznej mocy nieprzekraczającej 15 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o mocy do 75 MW, zlokalizowana w miejscowości Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne”, zawiadamia się, że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie.

  Jednocześnie, wyznacza się termin załatwienia sprawy na dzień 14.07.2023r.

  W myśl art.36 § 1 w związku z art.37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strona ma prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
  1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art.35 Kpa. lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1Kpa. (bezczynność).
  2) postepowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

  Stosownie do art. 37 § 2 i § 3 Kpa. ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie tj. Wójta Gminy Skarżysko Kościelne.

  Ponaglenie winno zawierać uzasadnienie. Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (12.06.2023r.), uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia.

  Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, mogą zapoznać się z aktami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 7 30 – 15 30 i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia.

  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik

   

  Miejsce wywieszenia obwieszczenia B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy Termin wywieszenia obwieszczenia: tj. od 29.05.2023r. do 12.06.2023r.


  Data wprowadzenia: 2023-05-29 1305
  Data upublicznienia: 2023-05-29
  Art. czytany: 514 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Ołub
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne