(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Pawła Sieczki
» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Janusza Sieczki
» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Zdzisława Rymarczyka
» Oświadczenie majątkowe Radnego Pana Sebastiana Pika
» Oświadczenie majątkowe Radnej Pani Marzeny Piętak
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z modułów fotowoltaicznych na dz. 689 Obręb 0001 Majków

  Skarżysko Kościelne, dnia 28.03.2023r.

  In.I.6220.1.2019/2023

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49 oraz art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.), w związku z art.71 ust.1 i ust.2 pkt.2, art.74 ust.3 art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

  że w dniu 28.03.2023r. została wydana decyzja Znak: In.I.6220.1.2019/2023 umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej składającej się z modułów fotowoltaicznych, zainstalowanych na metalowych konstrukcjach, posadowionych na działce nr ewid. gr. 689 Obręb Nr 0001 Majków gmina Skarżysko Kościelne” z wniosku R.M. SOLEI Sp. z o.o. ul. Gabriela Narutowicza 1, 26-500 Szydłowiec z dnia 18.12.2019r.

  Informuję, że w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania nie został przedłożony raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. W związku z czym złożone żądanie wszczęcia postępowania uważać należy za wycofane.
  Z treścią wydanej decyzji strony mogą zapoznać się w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 730 – 1530.
  Informuje się, że w myśl art.49 Kpa po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (11.04.2023r.) należy uznać, że nastąpiło doręczenie decyzji jak na wstępie.
  W myśl art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
  - przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  - działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  - działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
  Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Skarżysko Kościelne, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i § 2, art. 129 § 1 i § 2 K.p.a.).
  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 K.p.a.). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 K.p.a.).

  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik

  Data zamieszczenia obwieszczenia w BIP i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy – 28.03.2023r.


  Data wprowadzenia: 2023-03-28 0840
  Data upublicznienia: 2023-03-28
  Art. czytany: 473 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Ołub
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2023


  Grzybowa Góra - 898

  Kierz Niedźwiedzi - 717

  Lipowe Pole Plebańskie - 405

  Lipowe Pole Skarbowe - 250

  Majków - 893

  Michałów - 235

  Skarżysko Kościelne - 2186

  Świerczek - 248  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne