(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
» Zarządzenie Nr 80/2023
» Zarządzenie Nr 79/2023
» Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Skarżysko Kościelne przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • Ogłoszenia
 • OBWIESZCZENIE - Zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Świerczek

  Skarżysko Kościelne, dnia 01.02.2023r.

  In.VI.6220.7.2022/2023

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 49, art..10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.2000 z późn.zm.), w związku z art.74 ust.3, art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn.zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia Strony postępowania administracyjnego

  że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej na terenie nieruchomości znajdujących się w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne” przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 427, 428, 429, 430, 432/2, 433, 434, 435 Obręb 0014 Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne.

  W toku niniejszego postępowania, uzyskano opinie:
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku -Kamiennej, znak NZ.9022.4.16.2022.MK z dnia 16.12.2022r. stwierdzająca, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  - Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: WA.ZZŚ.4.435.1.405.1.2022.KC z dnia 27.12.2022r. wyrażającą opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, znak: WOO-II.4220.438.2022.NS.2 z dnia 25.01.2023r. wyrażającą opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

  Informuje się strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 730 – 1530 i wypowiedzenia na temat zebranych dowodów i materiałów w sprawie, oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
  Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
  Zgodnie z art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (15.02.2023r.) uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia.
  W myśl art. 74. ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
  - przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  - działki, na których w wyniku realizacji , eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  - działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
  W przypadku nie zgłoszenia uwag lub wniosków przez strony w wyznaczonym terminie, na podstawie zgromadzonych materiałów zostanie wydana przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

  Z up. Wójta
  Sekretarz Gminy
  (-) Marzanna Boczek

  Data zamieszczenia obwieszczenia w B.I.P. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy: 01.02.2023r.


  Data wprowadzenia: 2023-02-01 1003
  Data upublicznienia: 2023-02-01
  Art. czytany: 194 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Ołub
  Rejestr zmian:
  2023-02-01
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Małgorzata Ołub
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA

  /6t1g1d1mtk/  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne