(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Władze
Statut Gminy
Projekty uchwał
Uchwały Rady Gminy
eSESJA
Interpelacje
Imienne wykazy głosowań
Zamówienia publiczne
Majątek Gminy
Nieruchomości
Ogłoszenia
Węgiel 2022 -2023
Budżet i finanse
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka odpadami komunalnymi
Petycje
Rolnictwo, leśnictwo
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Jednostki pomocnicze
Nabór na wolne stanowiska
Oświadczenia majątkowe
Ochrona zabytków
Protokoły pokontrolne
Oświata na terenie Gminy Skarżysko Kościelne
Realizaca zadań i plany na przyszłość
Akcje Wyborcze
Stypendia szkolne
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych
Rejestr instytucji kultury
Dokumenty do pobrania
Informacje niepublikowane
Udzielanie informacji publicznej na wniosek
Ochrona danych osobowych
Karty usług
Kontakt
Instrukcja obsługi
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Deklaracja dostepności
Cyberbezpieczeństwo
Prawo miejscowe
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
POKL "Baśniowy Świat"
POKL "Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją"
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 33/2023
» Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego
» OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
» Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
» Uchwała Nr L/354/2023
 • Ogłoszenia
 • Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w m. Świerczek

  Skarżysko Kościelne, dnia 09.12.2022r.

  In.VI.6220.7.2022

  OBWIESZCZENIE

  Na podstawie art. 73 ust.1, art.74 ust.3, art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art.10 §1, art.49, art.61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.)

  WÓJT GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE
  zawiadamia,

  że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa 28 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej na terenie nieruchomości znajdujących się w miejscowości Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne” przewidywanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 427, 428, 429, 430, 432/2, 433, 434, 435 Obręb 0014 Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne.

  Przedsięwzięcie zaklasyfikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 55 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

  Jednocześnie Wójt Gminy Skarżysko Kościelne informuje, że wystąpił pismem Zn: In.VI.6220.7.2022 z dnia 09.12.2022r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku - Kamiennej, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Radomiu, oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o opinię co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - w związku z art. 59 ust.1 pkt.2 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. jak na wstępie.

  Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 10 to zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, stosuje się przepis art. 49 Kpa.

  Informuje się że w myśl art.49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia (23.12.2022r.), uznaje się, że nastąpiło doręczenie niniejszego zawiadomienia.

  W myśl art. 74. ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:
  - przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
  - działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;
  - działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

  Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia, mogą zapoznać się z aktami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a pok. 118 w godz. 730 – 1530 i wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doręczenia.

  Wójt Gminy
  (-) Jacek Bryzik

  Miejsce wywieszenia obwieszczenia B.I.P. i tablica ogłoszeń Gminy Termin wywieszenia obwieszczenia: tj. od 09.12.2022r. do 23.12.2022r.


  Data wprowadzenia: 2022-12-09 1420
  Data upublicznienia: 2022-12-09
  Art. czytany: 470 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Małgorzata Ołub
  Rejestr zmian:
  2022-12-09
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Małgorzata Ołub
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Urząd Gminy
  Skarżysko Kościelne


  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek
  8:00 - 16:00
  Wtorek - Piątek
  7:30 - 15:30
  Liczba ludności na dzień 31.12.2022


  Grzybowa Góra - 900

  Kierz Niedźwiedzi - 733

  Lipowe Pole Plebańskie - 402

  Lipowe Pole Skarbowe - 253

  Majków - 889

  Michałów - 241

  Skarżysko Kościelne - 2211

  Świerczek - 246  Dyżur Dzielnicowego


  Godziny:

  Czwartek
  14:00 - 15:00  UWAGA ZMIANA KONT BANKOWYCH !!!


  Nowe numery kont
  bankowych:  Konto: 50 8523 0004 0006 0206 2000 0001

  - subwencje, dotacje, dofinansowania,
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
  - dochody z Urzędów Skarbowych,
  - 20 % dochodów funduszu alimentacyjnego z innych gmin,


  Konto 92 8523 0004 0006 0206 2000 0021:


  PODATKI I OPŁATY:
  - podatek: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów
  - zobowiązanie pieniężne,
  - opłata: skarbowa, eksploatacyjna, targowa, za wieczyste użytkowanie,
  - dzierżawy,
  - najmy,
  - zajęcie pasa drogowego,
  - udostępnienie danych osobowych,
  - zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  Konto 48 8523 0004 0006 0206 2000 0037:


  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi


  Konto 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003:


  - wadia i kaucje

  Bank Spółdzielczy w Wąchocku
  SKRZYNKA PODAWCZA  DZIENNIK USTAW


  MONITOR POLSKI
  Urząd Gminy Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna 2a
  26-115 Skarżysko Kościelne